...... مقایسه تطبیقی عملکرد فرودگاه های ساری و رشت درپروازهای داخلی استان های مازندران و گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.22034/road.2023.393557.2156

چکیده

در ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان ،صنعت حمل و نقل بویژه حمل و نقل هوایی از عوامل بسیار موثر در رشد و توسعه اقتصادی ،صنعتی ،گردشگری و سرعت تحرکات در توسعه منطقه ای است.در حال حاضر با توجه به اهمیت فرودگاهها به عنوان زیربنایی ترین بخش صنعت حمل و نقل هوایی در جابه جایی مسافران وتاثیرحمل و نقل هوایی بر توسعه فعالیتهای اقتصادی وصنعتی و گردشگری ضرورت دارد به بررسی نقش فرودگاهها در تسریع فعالیتهای فوق پرداخته شود. بدین منظور در این مقاله فرودگاههای ساری و رشت مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد مسافران هوایی داخلی ورودی و خروجی ماهیانه فرودگاههای فوق طی سالهای 94-89 ،رتبه بندی فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی استانهای که به این فرودگاهها پرواز داشته اند و تعداد گردشگر وارد شده به مهمانخانه های استانهای فوق طی سالهای 94-89 و با کاربرد مدلهای جاذبه ، رگرسیون و نرم افزار Spss به تحلیل نقش عامل فاصله در تقاضای سفرهای هوایی به شهرهای ساری و رشت(مدل جاذبه)تاثیر فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی و گردشگری بر تقاضای سفرهای هوایی به شهرهای فوق (مدل رگرسیون)پرداخته شده است.نتیجه تحلیل فوق مشخص می کند عامل فاصله بین سایر شهر ها تا ساری 8/34%و رشت 9/41% در تولید سفرهای هوایی تاثیر دارد واز بین عوامل اقتصادی ،صنعتی و گردشگری عامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در تقاضای سفرهای هوایی به ساری و عامل گردشگری بیشترین تاثیر را بر تقاضای سفرهای هوایی به رشت داشته است.

کلیدواژه‌ها