بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی در حوادث جاده ای راه های ساحلی استان مازندران و ارائه راهکارهای موثر (مطالعه موردی: جاده سی سنگان استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

10.22034/road.2023.397762.2163

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی در حوادث جاده ای راه های ساحلی استان مازندران و ارائه راهکارهای موثر (مطالعه موردی: جاده سی سنگان استان مازندران) است. روش تحقیق از نظر نحوه‌ی گردآوری و تحلیل داده‌ها از نوع آماری می باشد. به دلیل اینکه تحقیق حاضر به دنبال طراحی مدل تاثیر عوامل طبیعی در حوادث قطعه ای از جاده محوری نوشهر به رویان (در مجاورت پارک جنگلی ساحلی سی سنگان نوشهر) در سال های اخیر می باشد، ابتدا با استناد به آمار سازمان هواشناسی به بررسی پارامترهای اقلیمی و تجزیه و تحلیل آن اقدام شد و سپس با استفاده از آمار تصادفات جاده ای و ترافیک عبوری در این قطعه از مسیر، تصادفات ناشی از اقلیم مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که داده های سه سال اخیر تصادفات، شرایط آب و هوایی و ترافیک عبوری مورد استفاده جهت مدلسازی قرار گرفتند. تحلیل ها، آزمون ها و مدلسازی های آماری در قالب نرم افزار spss انجام گرفت. نتایج نشان داد که سهم متغیرهای آب و هوایی به گونه ای بود که شرایط آب و هوایی، میزان بارش و سرعت باد، دما و دید افقی مهمترین متغیرهای موثر بر شدت تصادفات در مورد مطالعاتی تحقیق حاضر بود. به گونه ای که این میزان برای میزان بارش معادل ضریب مثبت832/0، شرایط آب و هوایی معادل ضریب مثبت698/0، سرعت باد معادل ضریب مثبت066/0، دما معادل ضریب مثبت027/0، دید افقی معادل ضریب مثبت022/0می باشد.

کلیدواژه‌ها