تحلیل شاخص‌های موثر و تعیین ضریب همسنگ‌سواری وسایل نقلیه مختلف در جاد‌ه‌های اصلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/road.2023.400836.2173

چکیده

میلیون‌ها اتومبیل در سطح جاده‌های دنیا درحرکت‌اند و هر ساله میلیاردها دلار برای تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان اصلی‌ترین شریان اقتصادی جهان امروز هزینه می‌شود. ظرفیت راه یکی از مهمترین پارامترها در طراحی و بهره برداری از راه ها محسوب می شود. یک از عوامل موثر بر تعیین ظرفیت راه ها درصد حضور وسایل نقلیه سنگین است که باعث تغیرات شدیدی در تعیین ظرفیت و سطح سرویس راه ها بخصوص جاده های دوطرفه دارد. به منظور اعمال تـأثیر ایـن قبیـل وسـایل نقلیـه از مفهـوم همسـنگ سـواری استفاده می شود. دراین پژوهش با استفاده از روش های سرفاصله و روش اختلاف سرعت شاخص‌های مؤثر بر ضریب همسنگ سواری و همچنین تعیین ضریب همسنگ‌سواری وسایل نقلیه مختلف در جاده‌های اصلی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و ضرایب به دست آمده با ضرایب آیین نامه HCM مقایسه می شوند. مقایسه ضرایب به دست آمده از دو روش نشان می دهد اگرچه که اختلاف میان این ضرایب تنها در شیب ها و حجم های بالا مشاهده می شود و این اختلاف عمدتاً محدود به یک یا دو وسیله نقلیه سنگین می باشد اما به دلیل تفاوت در ناوگان حمل و نقل ایران و کیفیت جاده های ایران، امکان مقایسه ی مستقیم این ضرایب وجود ندارد و می بایست این ضرایب قبل از مقایسه کالیبره شوند.

کلیدواژه‌ها