مدیریت پروتفلیو پروژه های مشارکت عمومی خصوصی، ‏توسعه مدل انتخاب پروژه های حمل و نقل مبتنی بر مفهوم پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/road.2023.420836.2212

چکیده

محدودیت منابع بودجه ای برای تکمیل طرح های نیمه تمام موجب شده است تعداد زیادی از دستگاه های دولتی و بخش ‏عمومی مترصد جذب سرمایه گذار خصوصی بوده و فراخوان های متعددی برای جذب سرمایه گذار به روش مشارکت عمومی ‏خصوصی در کشور برگزار شود. ولی تمامی پروژه های تعریف شده برای این روش موفق نبوده و بعضا با شکست و هدر رفت ‏هزینه های بالای آماده سازی مواجه شده اند. در این مقاله یک مدل غربالگری توسعه داده شده است که به کارفرمایان بخش ‏عمومی کمک می نماید تا شانس موفقیت پروژه را پیش از برگزاری فراخوان تعیین کرده و ابزاری برای انتخاب پروژه ها در ‏سبد سرمایه گذاری سازمان فراهم کند. برای این منظور معیارهای موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در ایران ‏شناسائی و در قالب معیارهای کمی دسته بندی گردیدند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر مدل تاپسیس ‏توسعه یافته است که به صورت کمی می تواند شانس موفقیت هر پروژه را اندازه گیری کرده و بر اساس توان تاب آوری ‏سازمان کافرمائی، اقدام به انتخاب پروژه ها نماید. نتایج پیاده سازی مدل پیشنهادی در چند پروژه موردی در حوزه حمل و ‏نقل شهری، نشان می دهد که کافرمایان برای دستیابی به یک سبد متعادل از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی می ‏بایست علاوه بر ویژگی های پروژه به ظرفیت سازی در بخش عمومی برای پذیرش ریسک های بیشتر و کنترل جنبه های ‏اجتماعی طرح نیز توجه نماید.‏

کلیدواژه‌ها