ویژگی‌های ساختاری در مخلوط‌های آسفالت بازیافتی سرد: شناخت ریزساختار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

3 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/road.2023.410558.2186

چکیده

این مطالعه بررسی جامعی در خصوص ویژگی‌های ریزساختار مخلوط‌های آسفالت سرد بازیافتی با تمرکز بر مزایای زیست‌محیطی آن و روش‌های مختلف جهت مطالعه ریزساختار ازجمله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی ارائه می‌کند. این تحقیق چهار ویژگی کلیدی ریزساختار شامل حفره‌های هوا و سنگ‌دانه‌های درشت، شاخص یکنواختی، تأثیر انواع مختلف افزودنی‌ها و فرایند افزایش مقاومت اولیه را بررسی می‌کند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که ریزساختار مخلوط‌های آسفالت سرد بازیافتی می‌تواند تحت‌تأثیر طیف وسیعی از عوامل، مانند دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها و روش تراکم مورداستفاده قرار گیرد. بررسی‌ها نشان داد که تغییر دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها از ریز به درشت، اندازه فضای خالی مخلوط آسفالت سرد بازیافتی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، هر دو روش تراکم و دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها به‌طور قابل‌توجهی بر اندازه و توزیع حفره‌های هوا تأثیر می‌گذارد. یکنواختی مخلوط آسفالت سرد بازیافتی به‌تدریج با دانه‌بندی از ریز به درشت کاهش یافته و متراکم‌کننده ژیراتوری سوپرپیو ازنظر یکنواختی بهترین روش در بین سه روش تراکم است. این مطالعه همچنین تأثیر انواع مختلف افزودنی‌ها را بر ریزساختار و عملکرد مخلوط بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار بهینه سیمان برای مخلوط‌های بازیافتی سرد با استفاده از قیر امولسیونی 1 تا 2 درصد برای اطمینان از مقاومت در برابر ترک در دمای پایین پیشنهاد می‌شود. به طور کلی، این تحقیق حاکی از اهمیت درنظرگرفتن ریزساختار در طراحی و ارزیابی مخلوط‌های آسفالت سرد بازیافتی است که می‌تواند به توسعه مخلوط‌های آسفالتی پایدار و محیط‌زیستی کمک کند

کلیدواژه‌ها