مدلسازی انتشار و پراکنش آلاینده های هوا به کمک نرم افزار شبیه ساز ترافیکی ایمسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/road.2023.421265.2213

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شبیه سازی خردنگر ترافیک بر انتشار آلاینده ها و نحوه پراکنش آلودگی هوا است به گونه ای که می توان با این روش در آینده تاثیرات تغییرات در حجم ترافیک و یا معابر را بر انتشار و پراکنش آلودگی بررسی نمود. در این پژوهش با استفاده از برداشت اطلاعات احجام وسایل نقلیه و مشخصات هندسی بزرگراه شهید همت حدفاصل بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، محدوده مورد تحقیق مورد شبیه سازی در نرم افزار ایمسان قرار گرفته است. بر اساس شبیه سازی در نرم افزار ایمسان، باتوجه به اطلاعات ورودی ترافیکی نظیر احجام عبوری، ابعاد وسایل، سرعت وسایل، پارامترهای فیزیکی مورد بررسی و همچنین ظرفیت عبوری، خروجی های هریک از حالات مورد بررسی تاخیر، سرعت، زمان سفر، مسافت پیموده شده و همچنین شاخص های میزان مصرف سوخت و آلاینده های زیست محیطی استخراج گردیده است. بر اساس نتایج حاصله میانگین سرعت وسایل عبوری قبل 17/34 کیلومتر بر ساعت و بعد از اعمال راهکارها 19/1 کیلومتر بر ساعت است که نشان دهنده افزایش 10 درصد است. بر اساس نتایج حاصله سرفاصله زمانی بین وسایل (ثانیه) قبل 0/83کیلومتر بر ساعت و بعد از اعمال راهکارها 0/62 کیلومتر بر ساعت است که نشان دهنده کاهش 25 درصد است و نشان دهنده بهبود عبور و مرور است. با توجه به نتایج شبیه سازی راهکارهای پیشنهادی تحقیق، پس از اعمال راهکارها، میزان تولید CO2 به میزان 28 درصد کاهش یافته است و میزان تولید PM به میزان 61 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها