تعیین مناسب ترین زمان بازدید های میدانی در روسازی های آسفالتی به کمک الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز مهندسی

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/road.2023.399728.2170

چکیده

هدف اصلی این مقاله تعیین مناسب ترین زمان برای برداشت های میدانی در مدیریت روسازی با بکارگیری الگوریتم های ابتکاری خواهد بود تا ضمن جلوگیری از هزینه های بیشتر، برنامه ریزی بهتری جهت نگهداری و تعمیر روسازی داشته باشیم تا همواره جاده ها سطح خدمت قابل قبولی داشته باشند. ضمناً در این مبحث نباید از مسائل مالی مربوط به برداشت های میدانی نیز غافل شد؛ ولی مشخص است که این هزینه ها در مقابل هزینه های هنگفت صرف شده در جاده ها بسیار ناچیز می باشد؛ منتها باید شاخص های مؤثر بر هزینه برداشت های میدانی نیز مشخص شده و همگام با تعیین بهترین زمان انجام بازرسی، این هزینه ها نیز بهینه سازی شوند. بنابراین این مقاله سعی دارد تا مناسب ترین زمان را برای برداشت های میدانی تعیین کرده تا با اولین برداشت ها، بتوان مدلسازی مربوطه، برنامه ریزی لازم، برآوردهای مالی و ... را انجام داده و در جهت بهینه سازی بازرسی های روسازی های آسفالتی گام برداشته و در این بین، مباحث ترافیکی و مالی را نیز در نظر دارد. به این منظور باتوجه به عوامل مؤثر و به کمک الگوریتم ژنتیک، برنامه موردنیاز در نرم افزار متلب پیاده شده و برای نمونه های مختلف از استان خوزستان تست شد که نتایج آن بسیار چشمگیر و منطقی می باشد. با دادن سن روسازی و ضریب اهمیت روسازی، الگوریتم ژنتیک شروع به کار کرده و ترافیک، دما، PCI و ضریب کیفیت را بهینه سازی کرده تا در نهایت زمان بهینه برداشت های میدانی بدست آید.

کلیدواژه‌ها