امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌های شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی و حرفه ای

2 گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/road.2023.403242.2177

چکیده

امروزه با ظهور نقش زیرساخت‌ها و نیاز به بهبود آن‌، بخش عمرانی در حال مطالعه و آزمایش فناوری‌هایی است که ‌ایجاد زیرساخت‌های جدید و بهبود زیرساخت‌های موجود در بخش‌های دولتی و خصوصی را تسهیل می‌کند، استفاده از فناوری‌های جاری و مدرن در پروژه های به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه‌ای برای نیل به اهداف عمرانی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که در بسیاری از شهرهای جهان امکان تأمین سرمایه پروژه‌های شهری برای توسعه زیرساخت‌ها وجود ندارد‌، نیاز اساسی به سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات وجود دارد. هدف از‌این مطالعه توصیفی-تحلیلی بررسی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری و زیر ساختارهای آن است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه متخصصان و مدیرانی است که در شرکتهای خصوصی در بخش توسعه و عمران اصفهان کار می‌کنند، 80 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای تحقیق جمع آوری شد. در این راستا بررسی وضعیت مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌های شهری و ارائه راه حل‌های موثر ارزیابی گردیده است . بر اساس نتایج بدست آمده‌، رتبه 1 مربوط به معیار M8 (اقتصاد و کیفیت شهر)‌، رتبه 2 مربوط به معیار Y2 (تعیین مدیران شهری در انتقال) و رتبه 3 مربوط به معیار Y6 (پیگیری کمیسیون‌های شورا) است. جذابیت مالی همچنین کمترین اولویت را در بین عوامل موثر‌ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها