بررسی تأثیر ناهمواری‌ها بر میزان راحتی سرنشینان وسیله نقلیه با استفاده از شاخص IRI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری و حمل ونقل، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

10.22034/road.2023.416026.2198

چکیده

درصورتی‌که بتوان معیاری برای ارزیابی وضعیت پیدا نمود، می‌توان حالت بحرانی معیار را پیدا نموده و در صورت رسیدن به حالت بحرانی، وضعیت راه را غیر ایمن و یا نیاز به بهسازی و بهبود دانست. در این تحقیق، پاسخ دینامیکی وسیله نقلیه در حین حرکت روی جاده‌هایی با شکل‌های ناهمواری متفاوت اما با 10IRI= که جاده در حالت آسیب دیده قرار می گیرد و یکی از حالت های بحرانی IRI است، توسط نرم‌افزار شبیه‌سازی‌شده است. علاوه بر بررسی پاسخ دینامیکی محور جلو وسیله نقلیه (به دلیل اعمال نیروی بیشتر بر محور جلو) بر روی پارامترهای رایج مانند: شتاب قائم، حداکثر شتاب قائم و ریشه میانگین شتاب قائم، بررسی انجام شده تا مشخص گردد که در یک ناهمواری متقارن، آیا بازهم یک پاسخ دینامیکی برای چرخ چپ و راست به وجود می‌آید یا خیر. اگر بتوان رابطه مشخصی میان ناهمواری‌هایی که با استفاده از تعریف شاخص IRI در سطح راه ایجاد شده‌اند و شکل ناهمواری‌ها (طول و دامنه موج) ارتباط برقرار نمود می‌توان اولویت‌بندی ناهمواری‌های دارای طول موج بحرانی (بیشترین ایجاد ناراحتی بر آسایش سرنشینان) و برنامه‌ریزی بهتری را انجام داد. نتایج نشان می‌دهد که در دامنه موج‌های بیشتر بیشترین مقادیر شتاب قائم وارد به‌وسیله نقلیه در سرعت‌های بالا و در دامنه موج‌های پایین‌تر در سرعت‌های کم اتفاق می‌افتد. در ناهمواری از نوع سهمی مقادیر بیشینه شتاب برای دامنه موج‌های (m)1/0، (m)05/0، (m)01/0، (m)005/0، در سرعت‌های بالای (km/h)60 اتفاق می‌افتد. در حالی مقادیر شتاب قائم برای دامنه موج‌های (m)0025/0، (m)0015/0 و (m)001/0 در سرعت‌های کمتر از (km/h)40 اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها