بررسی متغیرهای تاثیر گذار شخصیتی و جمعیت‌شناختی رفتار رانندگان حمل ونقل همگانی و باری در عوامل تصادفات (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری عمران گرایش برنامه حمل ونقل دانشکده عمران،هنرومعماری علوم وتحقیقات تهران

2 دانشجو دکتری عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران،هنرومعماری، واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/road.2024.416580.2200

چکیده

یک تصادف نتیجه سلسله‌ای از وقایع است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی اتفاق می‌افتد. رفتار رانندگان یکی از مهم ترین دلایل حوادث و تصادفات جاده ای است که می تواند به وسیله تفاوت های فردی بی شماری مثل دانش رانندگی، پردازش اطلاعات، متغیرهای جمعیت شناسی و شخصیت تحت تأثیر قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی در شناخت دقیق این پدیده در بین رانندگان حمل‌ونقل همگانی دارد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق رانندگان حمل‌ونقل عمومی باری و مسافری در شهر کرج است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که داده های آن به صورت مصاحبه انفرادی با 200 راننده کامیون و کامیونت، 220 راننده تاکسی، 100 راننده اتوبوس درون - شهری و 68 راننده اتوبوس برون شهری جمع آوری شده است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه مذکور، شش عامل اصلی رانندگی صبورانه، آرامش در رانندگی، تمایل به خستگی، شناسایی خطرات، رانندگی مضطربانه و هیجان طلبی به عنوان عوامل رفتاری راننده استخراج گردیده و اثر متغیرهای جمعیت شناسی و شخصیتی بر روی این عوامل بررسی شده است. برای آزمون فرضیات نیز از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیرهای سن، سطح تحصیلات، مالکیت وسیله نقلیه با رفتاری که راننده از خود بروز می‌دهد، مربوط است و بین متغیرهای شخصیتی با رفتار رانندگی رانندگان حرفه‌ای رابطه معنادار وجود دارد و این جنبه های متفاوت شخصیتی و رفتاری، تفاوت های رانندگان را در ریسک پذیری و فراوانی تصادف کردن توجیح می کند

کلیدواژه‌ها