امکان سنجی پیاده محور کردن معابر شهری برای کاهش ورود ترافیک به مرکز شهر و افزایش فعالیت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/road.2024.417574.2202

چکیده

امروزه محدوده های کامل پیاده شهری و پیاده راه ها یکی از مهمترین فضاهای عمومی شهر است که می تواند نقش حائز اهمیتی را در ارتقای فعالیت های اجتماعی - فرهنگی ایفا کند. حرکت عابر پیاده در پیاده راه ها به واسطه طراحی مناسب و شناخت مبتنی بر جنبه های منظر شهر، موجب افزایش ادراک، ارتقای هویت و حس تعلق به محیط و زیبایی می شود، تحقیق حاضر به بررسی امکان ایجاد پیاده راه در خیابان مطهری شهر انزلی که به خیابان چراغ برق معروف است، پرداخته است. برای بررسی و تحلیل مزایای پیاده روی و نتایج آن n, سناریو طرح می شود و با تحلیل سلسله مراتبی AHP باهم مقایسه می شود. با بسته شدن مسیر، مسیرهای جایگزین به جای خیابان مطهری استفاده می شود و نتایج پارامترهای هر دوحالت با نرم افزار شبیه ساز ایمسان تحلیل می شود. در ادامه با استفاده از پرسش نامه ای میزان علاقه افراد به ایجاد پیاده راه بررسی می گردد. نتایج نشان داد ترافیک شهر یا همان شلوغی وسیله نقلیه به دلیل عدم ورود وسیله نقلیه به بافت مرکزی شهر و جایی که باعث ترافیک شهر می شد، باعث شد تا استفاده از حمل و نقل همگانی رونق داشته و استفاده از وسیله نقلیه شخصی تک سرنشین برای رسیدن به محل کار یا به اصطلاح حمل و نقل درب به درب کاهش پیدا کند. همچنین به دلیل ترافیک بالا و توقف های طولانی آلودگی هوا بیشتر بود که با استفاده از طرح پیاده راه سازی میزان آلودگی هوا کاهش پیاده کرد.

کلیدواژه‌ها