شناسایی عوامل مؤثر بر سوانح دریایی در دید کم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

10.22034/road.2024.434865.2238

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر حوادث دریایی در دید کم می باشد. یکی از دلایل برخورد واحدهای شناور با یکدیگر و واحد شناور با زمین کاهش دید افقی است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی عوامل موثر بر حوادث دریایی که به دلیل کاهش دید افقی رخ می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا مصاحبه انجام شد و سوالات پرسشنامه تحت این متغیر طراحی شد. در ادامه این پرسشنامه برای 95 نفر از افسران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بر روی یگان های شناور مشغول به کار هستند ارسال شد و پاسخ آنها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس رتبه بندی فریدمن، متغیرهای موثر بر وقوع سوانح دریایی در دید کم عبارتند از: الف) عوامل انسانی ب) شرایط محیطی و ج) شرایط فنی، عوامل شناسایی شده برای متغیر اصلی انسانی مهارت و تجربه فرمانده، هوشیاری است. افسر دیده بان پل در زمان رد شدن از دید. به دلیل نداشتن دید و مهارت و تجربه کادر فرماندهی خوب است. عوامل اصلی برای متغیر شرایط محیطی شناسایی شده ترافیک در منطقه، ناوبری در مناطق خاص و تاثیر امواج و دریاهای مواج و در نهایت عوامل اصلی در متغیر شرایط فنی کالیبراسیون رادار، موتور و کیفیت آن و رادار ARPA با سیستم های جانبی آن.

کلیدواژه‌ها