بررسی مشخصات درجای غیرمتراکم و رفتار دینامیکی نمونه متراکم شده خاک ریزدانه رمبنده ML

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2024.429534.2228

چکیده

این مقاله مشخصات صحرایی خاک ML مستعد رمبندگی در حالت غیرمتراکم با آزمایشهای مکانیک خاک و آزمایشهای درجا شامل تعیین مقاومت الکتریکی و سرعت امواج و سپس رفتار دینامیکی و مونوتونیک پسانوسانی نمونه متراکم نظیر با استفاده از دستگاه سه‌محوری بزرگ‌مقیاس بررسی می‌کند. متوسط مقاومت الکتریکی لایه خاک رمبنده ML از سطح به عمق m 4 به یک سوم (11 ولت-متر/آمپر) کاهش یافته و تا عمق m 30 تقریباً ثابت است. اما مقادیر سرعت موج برشی "متوسط از سطح" روش دانهول در اعماق سطحی دارای مقدار کم بوده و به صورت تدریجی تا سه برابر و به مقدار m/s 450 در عمق m 30 افزایش می‌یابد. در ادامه روی مصالح متراکم شده مذکور تحت σ_3^'' برابر 1، 2 و 〖kg/cm〗^2 5، آزمایش‌های نوسانی دینامیکی طبق ASTM D3999 تحت فرکانس‌های 5/0، 1، 2، 5 و Hz10 انجام شد. اثر تغییر درصد رطوبت و تحکیم غیرهمسان (σ_1^'/σ_3^') مختلف، شکل موج‌های مثلثی، سینوسی و مستطیلی روی نتایج مدول برشی(G)، نسبت مدول برشی(G/G_max) و نسبت میرایی (D) در برابر کرنش برشی (γ) از طریق 57 آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش فرکانس بارگذاری، مقادیر G و D به ترتیب بسیار اندک و شدیداٌ افزایش می‌یابند. روند کلی منحنیهای G-γ و D-γ متاثر از تعداد نوسان بارگذاری نمی‌باشد. در آزمایشهای مونوتونیک پسانوسانی نمونه با رطوبت ساخت 13%، با افزایش σ_3^' از 1 به 〖kg/cm〗^2 5، نسبت تنش تفاضلی حداکثر به σ_3^' از 5 به حدود 1 کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج، راهکار تراکم تنها، برای اصلاح خاک مورد مطالعه مناسب نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها