تحلیل ترجیحات کاربران نسبت به سیستم دوچرخه‌‌های اشتراکی بدون ایستگاه در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/road.2024.409503.2184

چکیده

گستردگی سیستم دوچرخه‌های اشتراکی بدون ایستگاه، روند توسعه جدیدی را برای خدمات حمل و نقل عمومی ایجاد کرده است. این مطالعه عوامل مؤثر بر ترجیحات کاربران را در انتخاب سیستم دوچرخه‌های اشتراکی به عنوان شیوه جابه‌جایی خود مورد بررسی قرار داده است. با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و بوت استراپ، مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل کیفیت و عملکرد، شرایط توزیع و پارک، آسایش و انعطاف‌پذیری، ایمنی و دوستدار محیط زیست بودن و مطلوبیت خدمات‌دهی را بر ترجیحات کاربران در شهر تهران بررسی کرده است. نقش میانجی‌گیری رضایتمندی بر روابط بین پنج سازه‌ و ترجیحات کاربران در انتخاب سیستم دوچرخه‌های اشتراکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 270 پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع شدند که از این تعداد 248 پرسشنامه برگشت داده شد. نتایج نشان دادند که کیفیت و عملکرد، آسایش و انعطاف‌پذیری، ایمنی و دوستدار محیط زیست بودن و مطلوبیت خدمات‌دهی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر ترجیحات کاربران دارند. اما یافته‌های تحقیق تأثیر شرایط توزیع و پارک بر ترجیحات کاربران را تأیید نکرد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که سازه آسایش و انعطاف‌پذیری بر ترجیحات کاربران بیشترین تأثیر را دارد و نیاز است تمهیداتی در این خصوص نظیر یکپارچگی سیستم دوچرخه‌های اشتراکی با حمل و نقل عمومی، تغییر موقعیت ایستگاه‌ها و بهبود آموزش در ایستگاه‌ها انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها