بررسی تأثیر اجرای طرح‌های ترافیکی بر میزان تخلفات و تصادفات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی

2 دانشجوی دانشگاه امام حسن

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22034/road.2024.411211.2190

چکیده

لذا در پژوهش حاضر با همکاری دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک استان کردستان، دو محور برون‌شهری و سه محور درون‌شهری از نظر اجرای طرح‌های ترافیکی شامل تعریض راه، احداث زیرگذر و روگذر از لحاظ تفاوت تخلفات و تصادفات سال قبل و بعد از اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است که جامعه آماری شامل تصادفات و تخلفات تمام شمار در بازه زمانی قبل و بعد از اجرای طرح می‌باشد که داده‌ها به صورت اسنادی و در قالب کروکی‌های ترسیمی و میزان تخلفات از اجرائیات راهور استان کردستان در شهرستان سنندج گردآوری شده است، لذا به‌منظور انتخاب آزمون مناسب برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، ابتدا نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام می‌گیرد. سپس برای صحت‌سنجی فرضیه‌های پژوهش با توجه به این‌که تفاوت تخلفات و تصادفات سال قبل و بعد از طرح مدنظر می‌باشد از آزمون تی زوجی استفاده می‌شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مؤلفه میزان تخلفات (شاخص سرعت غیرمجاز)، در مؤلفه تصادفات (شاخص تصادفات جرحی) و در مؤلفه علت‌نامه تصادفات (شاخص‌های سرعت غیرمجاز و عدم توجه‌به‌جلو) شاهد افزایش تخلفات و تصادفات پس از اجرای طرح‌های مذکور نسبت به سال قبل از اجرا می‌باشد. همچنین در مؤلفه میزان تخلفات (شاخص‌های انحراف به چپ و عدم توجه‌به‌جلو)، در مؤلفه تصادفات (شاخص‌های تصادفات فوتی و خسارتی) و در مؤلفه علت‌نامه تصادفات (شاخص انحراف به چپ) شاهد کاهش تخلفات و تصادفات پس از اجرای طرح‌های مذکور به‌جود آمد.

کلیدواژه‌ها