بررسی علل حواسپرتی رانندگان در معابر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار راهور دانشگاه افسری امام حسن

3 مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه تهران جنوب- تهران- ایران

10.22034/road.2024.409290.2183

چکیده

عامل انسانی همواره یکی از مهم ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی بوده است و مهم ترین علت مقصر بودن یک راننده به هنگام وقوع تصادف، حواس‌پرتی او می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان حواس‌پرتی رانندگان خودروهای سواری در معابر شهر تهران و مهم ترین علل حواس‌پرتی آنان صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع میدانی و با روش تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و نظر سنجی می باشد. بدین منظور جمع آوری داده‌ها به دو صورت اعم از مشاهدات میدانی و نظر سنجی در 12 معبر گوناگون شهر تهران، شامل 4 بزرگراه، 4 خیابان اصلی و 4 معبر فرعی انجام گرفت. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه و نظر سنجی از رانندگان می‌باشد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS انجام گرفته است. مشاهدات میدانی از مجموع 4800 رانندۀ عبوری در این معابر نشان داد که میزان حواس‌پرتی رانندگان در معابر فرعی بیشتر از معابر اصلی و در معابر اصلی بیشتر از بزرگراه‌ها می‌باشد. همچنین تفاوت معنا داری در میزان حواس‌پرتی آقایان نسبت به خانم‌ها مشاهده نشد. در بررسی مهم ترین علل حواس‌پرتی پس از مشاهدات میدانی و همچنین نظرسنجی از 240 راننده، عوامل صحبت با تلفن همراه یا مشغول بودن با آن برای ارسال پیامک، شماره‌گیری‌ و غیره، توجه به تابلوهای ‌تبلیغاتی، افراد و مغازه‌های اطراف معابر و صحبت با مسافر به عنوان مهم‌ترین عوامل حواس‌پرتی رانندگان شهر تهران شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها