تحلیل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی حداکثر مقدار تنش بر روی شیب های رسی تثبیت شده با سیمان و آهک و الیاف به روش های آزمایشگاهی و مدلسازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/road.2024.418703.2205

چکیده

این تحقیق به بررسی رفتار پایداری شیب های رسی تثبیت شده با سیمان و آهک و الیاف می پردازد. در این تحقیق تثبیت خاک بوسیله ترکیب بهینه ای از الیاف و تثبیت کننده های سنتی و همچنین بکارگیری نتایج حاصله در تحلیل پایداری شیروانی ها و در نهایت شبیه سازی نتایج در محیط برنامه نویسی ژنتیک انجام شده است. در محیط نرم افزار OptumG2 با شبیه سازی شیب ها مدل عددی بدست آمد. از محیط مدلسازی شبیه سازی عددی توسط دو شبکه عصبی مصنوعی مشهور پیشخور و برنامه نویسی ژنتیک استفاده گردید. برای شیب های با زاویه 75 درجه حداکثر تنش قائم اعمالی بر روی شالوده ها برابر با مقدار 8، 285، 499، 808 و 1516 کیلوپاسکال برای خاک هایی با مقاومت برشی 25 کیلو پاسکال (یا خاک تثبیت نشده)، 100، 200، 300 و 400 کیلوپاسکال بوده است. رابطه میان مقاومت چسبندگی زهکشی نشده و ضریب اطمینان شیب برای یک شرایط ثابت هندسه شیب و محل شالوده نسبت به تاج شیب، یک رابطه خطی بدست آمد. الیاف فلزی در مقاومت نمونه های تثبیت شده بیشترین تاثیر را نشان دادند. تثبیت کننده های سیمانی نتایج بهتری نسبت به تثبیت کننده های آهکی از خود نشان دادند. میزان افزایش مقاومت زهکشی نشده خاک می تواند بصورت بسیار زیادی بر روی پایداری این شیب ها و همچنین حداکثر مقدرا تنشی که می توان بر بخش تاج این شیب ها اعمال نمود تاثیر داشت. شبکه عصبی مصنوعی بخوبی حداکثر مقدار تنش بر روی شیب ها را تحلیل و پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها