مدیریت ریسک و نااطمینانی سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی با رویکرد درخت دوجمله‌ای و سنجش حساسیت ریسک با یونانیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، دانشگاه یزد، ایران

2 بخش علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

10.22034/road.2024.409289.2185

چکیده

صنعت حمل‌و‌نقل ریلی از شاخص‌های عمده توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود. از طرف دیگر، بخش حمل و نقل ریلی، دارای ریسک و نااطمینانی بسیاری است که می‌تواند به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه سرمایه‌گذاران محسوب شود. هدف این مطالعه، شناسایی و مدیریت ریسک بخش حمل و نقل ریلی می‌باشد که به عنوان نمونه، از شرکتهای بورسی حمل ‎و نقل ریلی استفاده شده است. ریسکهای بخش حمل و نقل ریلی به ویژه ریسک سیستماتیک شرکت‌های بورسی ریلی با ضریب بتا برآورد می‌شود و سپس رتبه‌بندی سهام‌های ریلی با توجه به ریسک سیستماتیک اتجام خواهد شد. سهام‌های مربوطه با توجه به ریسک سیستماتیک با مدل قیمت‌گذاری دارایی های سرمایه ای، قیمت‌گذاری می‌شود. بعد از شناسایی ریسک‌های این بخش، جهت مدیریت ریسک از ارزش‌گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل دو جمله‌ای استفاده خواهد شد. در نهایت حساسیت قیمت اختیار معامله سهام‌های ریلی با استفاده از پارامترهای یونانی بررسی می‌شود. به علت بالا بودن حجم داده ها و غیر نرمال بودن آنها، به منظور پیش‌بینی قیمت آتی و قیمت اعمال سهام‌ها برای قیمت‌گذاری اختیار معامله از روش شبیه‌سازی مونت کارلو استفاده می‌شود. با توجه به خروجی‌های مدل و بررسی مسیر حرکت و تغییرات قیمت سهام ‌های ریلی و قیمت اختیار به کمک مدل دوجمله‌ای در نرم‌افزار پایتون و DERIVAGEM و نیز برآورد حساسیت قیمت اختیار توسط پارامترهای یونانی، تحلیل‌های مربوطه برای سهام‌های مختلف ریلی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها