افزایش سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه شهری با انتخاب سامانه دوچرخه اشتراکی مناسب (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم، ایران

3 پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه قم

10.22034/road.2024.411463.2191

چکیده

رشد روزافزون شهرنشینی، موجب ازدحام ترافیکی و آلودگی زیست‌‌محیطی در سال‌های اخیر شده است. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، تقویت شیوه‌های فعال حمل‌ونقل و استفاده از سامانه‌های دوچرخه‌ی اشتراکی به ‌عنوان یک سامانه‌ی سازگار با محیطِ‌زیست است. لذا در این پژوهش به انتخاب نوع و روش پیاده‌سازی سامانه دوچرخه اشتراکی برای افزایش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه درون‌شهری پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا به بررسی نظر شهروندان پیرامون دوچرخه‌سواری و زیرساخت‌های آن پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد 1707پرسشنامه‌ی پژوهشی- محوری که 974 عدد آن به ‌صورت میدانی و 733 عدد دیگر به‌ صورت اینترنتی، در بین شهروندان شهر قم توزیع گردید. سپس به بررسی نسل‌های مختلف دوچرخه اشتراکی پرداخته شده و با استفاده از روش‌ تحلیل سلسه‌مراتبی AHP نسل مناسب برای پیاده‌سازی در شهر قم تعیین گردیده است. در ادامه نیز جزئیات طرح از جمله محدوده اجرا با توجه به شاخص‌های مختلف تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها