مدل‌سازی الگوی فعالیت روزانه در فرآیند فعالیت مبنای سفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/road.2024.424283.2218

چکیده

هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر روی الگوی فعالیت افراد در طول روز برای پیش‌بینی رفتار سفر آن‌ها است. اطلاعات مورداستفاده در این پژوهش از پرسشگری خانوارهای واشنگتن در سال 2007 بوده است. مدل‌ها از نوع لوجیت چندجمله‌ای و آشیانه‌ای می باشد. مدل الگوی فعالیت روزانه با هفت هدف فعالیت شامل "کار، تحصیل، همراهی (اسکورت)، کار شخصی (کار آزاد و کارهای مجازی با گوشی و اینترنت)، خرید، وعده‌غذایی و اجتماعی/تفریح" و با متغیرهایی در دسته‌بندی‌های مختلف شامل "نوع افراد، گروه سنی، درآمد خانوار، ترکیبات خانواری، جنسیت/فرزند" و مدل دوم؛ یعنی تعداد دقیق تورها بر اساس هدف تور با سه گزینة انتخاب (یک ‌توره، دو ‌توره و سه یا بیشتر از سه ‌توره) به‌ازای هر کدام از هفت هدف فعالیت ساخته شد. مدل سوم یعنی مدل تعداد و هدف تورهای فرعی کار مبنا به بررسی تأثیر برخی از مشخصات الگوی فعالیت روزانه افراد و بعضی عوامل اقتصادی-اجتماعی بر انتخاب تورهای فرعی کار مبنا می‌پردازد. با توجه نتایج مدل، مقدار ρ^2 (C) در مدل الگوی فعالیت روزانه برابر با 0.1527 شد. با توجه به مطالعات مشابه در زمینه‌ی مدل‌های الگوی فعالیت و همچنین تعداد زیاد پارامترهای مدل حاضر، مقدار 0.1527، بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود. در نهایت هریک از این مدل‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که علامت و مقدار هر یک از پارامترهای برآورد شده مدل منطقی بنظر می‌رسد و به طرز قابل‌توجهی بر مطلوبیت‌ها و انتخاب‌های افراد تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها