ارزیابی انواع خرابی‌ها در روسازی معابر روستایی و عوامل موثر بر آن- نمونه موردی: استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

10.22034/road.2024.434250.2235

چکیده

راه‌ها و معابر روستایی بخش عمده‌ای از راه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، که نقش سازنده‌ای در کیفیت تردد و رفاه نسبی روستاییان دارند. با توجه به پژوهشهای اندکی که برای بررسی رفتار روسازی اینگونه از راه‌ها صورت گرفته و همچنین تاثیر ناهمواری‌ها، خرابی‌ها و روسازی‌های ضعیف به عنوان یکی از عوامل تصادفات راه‌های روستایی، نیاز به بررسی‌های بیشتر در مورد علت بروز خرابی‌ها، راهکارهای پیشگیری از انواع خرابی ها و گزینه های تعمیر آنها برای ایمن سازی احساس می‌شود.در ایـن تحقیـق، خرابـی‌هـای عمـده موجـود در معابر و راه‌های روستایی استان مازندران برداشت شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود عمده خرابی‌هایی شـامل تـرک پوسـت سوسـماری، ترک بلوکی، ترک طولی و عرضی، موج زدگی و چاله در این نوع معابر و راه‌ها بوده است که بـرای تـرک پوسـت سوسماری به عنوان متداول‌ترین ترک‌، روش لکه گیری، اجرای سیل کت و بهبود وضعیت باربری اسـاس و خـاک بسـتر پیشـنهاد شده اسـت و بـرای سـایر خرابی‌ها نیز به تفصیل روشهای مختلفی برای بهبود وضعیت خرابی ارایه گردید. به عنوان راهکاری کوتاه مدت و کم هزینه، به راحتی می‌توان با نظارت صحیح بر اجرا و دقت کافی در طراحی، عوارض ناشی از اکثر این خرابی ها را به حداقل رساند. با انجام طراحی اصولی و فنی روسازی و همچنین اجرای صحیح آن، می‌توان سال‌های بیشتری به نحو مناسب از آن روسازی بهره برد. توجه و برنامه ریزی درست جهت به‌کار بردن گزینه‌های مناسب تعمیر و نگهداری بسیار حایز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها