تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، پژوهشکده حمل‌ونقل، تهران، ایران

چکیده

حمل­ونقل جاده­ای به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابجایی بار و مسافر، زمینه­های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری در این بخش به عنوان یک عامل مهم، نقش اساسی و تعیین کننده­ای در رشد بخش حمل­ونقل جاده­ای دارد. بنابراین، توجه به سرمایه­گذاری در بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور و روند تغییرات آن در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد و شناخت وضعیت آن به لحاظ کمی و کیفی، در تصمیم­گیریها و برنامه­ریزیها در بخش حمل­ونقل جاده­ای در سطوح مختلف کلان و خرد، اهمیت به سزایی دارد.
هدف از این مقاله تأثیر سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران می­باشد که برای همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای بخش حمل­ونقل جاده­ای در دوره 1389-1353، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. در ادامه با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، تأثیر سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور طی دوره مذکور بررسی شده است.
با توجه به یافته­های تحقیق یک درصد افزایش در نسبت سرمایه­گذاریهای انجام­شده در بخش حمل­ونقل جاده­ای بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالارفتن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به میزان 213/0درصد خواهد شد و افزایش یک درصد نرخ رشد نیروی کار شاغل در بخش حمل­ونقل جاده­ای موجب بالارفتن رشد ارزش افزوده این بخش به میزان 389/0درصد خواهد شد. همچنین یک درصد افزایش مصرف انرژی در بخش حمل­ونقل جاده­ای و صادرات نفت خام نیز موجب افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور به ترتیب به میزان 157/0 و 383/0 درصد خواهد شد و متغیرمجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد.
  

کلیدواژه‌ها


-    بابازاده، محمد، قدیمی، خلیل و محسنی، رضا (1388)" تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل­ونقل بر رشد اقتصادی ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره50، بهار 1388، ص. 199-157.
-    بازدار اردبیلی، پریسا(1390)" تحلیل نقش R&D  بر شد بخش حمل­ونقل کشور با استفاده از الگوهای رشد درونزا و برونزا "، پژوهشنامه حمل­ونقل، سال هشتم، شماره2، تابستان 1390،ص.132-115.
-    معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی(1389)" بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایة فیزیکی در بخش حمل­ونقل جاده­ای"، پژوهشکده حمل­ونقل.
-    ترکان، اکبر و شهبازی، میثم(1389)" بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت­های حمل­ونقل جاده­ای؛ مسائل و راهکارها"، فصلنامه راهبرد،سال نوزدهم، شماره 57، زمستان 1389،ص. 276-245.
-    5-تقوی، مهدی و محمدی، حسین"تأثیر زیرساختهای سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی ایران"،پژوهشنامه اقتصادی، شماره1(پیاپی 32)، بهار 1388، ص. 15-42.
-    جعفری، سمیه (1389) "اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر رشد ارزش افزوده بخش حمل­ونقل جاده­ای در استانهای کشور(مطالعه موردی: بخش حمل مسافر)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز کوه.
-    دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی. (1390). "مروری بر 23 سال آمار انرژی کشور(89-1367)." وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، 86 صفحه.
-    دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی.(1389). "تراز نامه انرژی." وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، تهران، 541 صفحه.
-    صفارزاده، محمود، رضایی ارجرودی، عبدالرضا و بازداراردبیلی، پریسا (1386). "ارائه مدل ریاضی جهت اندازه­گیری بهره­وری سوخت در بخش حمل­ونقل زمینی." فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1386،ص.110-101.
-    10-موسوی جهرمی، یگانه و عبادتی فرد، منصوره (1387)" اثر سرمایه­گذاری دولت در زیرساخت حمل­ونقل بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران"، پژوهشنامه حمل­ونقل، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1387،ص. 371-361.
-    Pradhan, R. P., Bagchi ,T.P.(2012)" Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach", Research in Transportation Economics,2012
-    Nworji I. D., Oluwalaiye O. B,(2012)" Government Spending on Road Infrastructure and Its Impact on the Growth of Nigerian Economy", International Journal of Management & Business Studies, IJMBS Vol. 2, Issue 2, April - June 2012.
-    Yaya KEHO, Aka Désiré ECHUI,(2011)" Transport Infrastructure Investment and Sustainable Economic Growth in Côte d’Ivoire: A Co integration and Causality Analysis", Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 6; December 2011.
-    http://www.rai.ir/Site.aspx?ParTree=A0202000