تحقیق بر روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک- ژئوگرید با استفاده از آزمایش برش مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی، گروه عمران، دانشگاه زنجان

2 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، گروه عمران، دانشگاه زنجان

چکیده

ژئوگرید یکی از محصولات خانواده ژئوسنتتیک‌ها است که به عنوان جداکننده در لایه‌های مختلف اساس و زیر‌اساس استفاده می‌شود. در دهه گذشته مقاومت برشی فصل مشترک خاک- ژئوگرید مورد توجه محققین مختلف بوده است. مقاومت      فصل مشترک دارای چندین مولفه است و در این مقاله بر روی مولفه‌های مختلف آن توسط آزمایش برش مستقیم تحقیق   شده است. برای ارزیابی اثر ژئوگرید بر روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک- ژئوگرید پارامتر  به صورت نسبت     تنش برشی حداکثر در سطح مشترک خاک- ژئوگرید به تنش برشی حداکثر در خاک تعریف می‌شود. مطابق با نتایج به دست آمده: الف: مقاومت برشی فصل مشترک خاک- ژئوگرید از مقاومت برشی خاک کمتر است. ب: با افزایش تراکم خاک، کاهش مقاومت در فصل مشترک خاک- ژئوگرید بیشتر می‌شود و ج: با کاهش فواصل نوارهای عرضی ژئوگرید، مقاومت برشی فصل مشترک خاک- ژئوگرید بیشتر کاهش می‌یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


- Jarret, P. M., and Bathurst, R. J. (1985),. "Frictional development at a gravel geosynthetic peat interface." Proc., 2nd Canadian Symp. of Geotextiles and Geomembranes, Edmonton, Canada, 1-6.
- Cancelli, A., Rimoldi, P., and Togni, S. (1992). "Frictional characteristics of geogrids by means of direct shear and pullout tests." Proc., Int. Symp. On Earth Reinforcement Partice, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan, pp.51-56.
- Bauer, G. E., and Zhao, Y. (1993). "Evaluation of shear strength and dilatancy behavior of reinforced soil from direct shear tests." ASTM Spec. Tech. Publ., 1190, pp.138-157.
- Cazzuffi, D., Picarelli, L., Ricciuti, A., and Rimold, P. (1993), "Laboratory investigations on the shear strength of geogrid reinforced soils." ASTM Spec. Tech . Publ., 1190, pp.119-137.
-  Bakeer, R. M., Sayed, M., Cates, P., and Subramanian, R. (1998), "Pullout and shear test on geogrid reinforced lightweight aggregrate." Geotext. Geomembr., 16(2), pp.119-133.
- Abu-Farsakh, M. Y., and Coronel, J. (2006), "Characterization of cohesive soil-geosynthetic interaction from large direct shear test." Proc., 85th Transportaion Reaserch Board Annual Meeting, Washington, D.C.
- Jewell, R.A.,Milligan, G.W.E., Sarsby, R.W.,Dubois, D., (1985). "Interactionbetween Soil and  Geogrids." Proc., Conference on Polymer Grid Reinforcement, London, pp. 18–29.
- Lopez, M. L., (2002). "Soil geosynthetic intraction." Geosynthetics and their applications, Thomas Telford, London.
- Bergado, D.T., Chai, J.C., Abiera, H.O., Alfaro, M.C., Balasubramaniam, A.S., 1993. "Interaction between cohesive-frictional soil and various grid reinforcements." Geotextiles and Geomembranes 12 (4), 327–349.