بررسی تاثیر مشخصات روسازی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف آب و هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

تحقیقات صورت گرفته در دهه­های گذشته نشان می­دهد که شرایط آب و هوایی اثر مهمی بر عملکرد روسازی­های آسفالتی دارد. عوامل محیطی بیرونی مانند بارش، دما و سیکل­های ذوب و یخ بر روی تمام خرابی­های روسازی تاثیر می­گذارند. به همین جهت، راهنمای جدید طراحی تحلیلی - تجربی روسازی (اشتو 2004) اثر شرایط آب و هوایی را بر روی عملکرد روسازی به تفضیل بررسی کرده است. این راهنما، از طریق نرم­افزار طراحی روسازی خود به نام MEPDG، داده­های آب وهوایی محل پروژه را به عنوان یک داده اساسی ورودی دریافت می­کند.
برای این منظور در این مقاله با اخذ داده­های آب و هوایی مناطق مختلف آب و هوایی ایران از سازمان هواشناسی کشور و تبدیل آن به فرمت مورد نیاز نرم­افزار MEPDG، اقدام به اجرای نرم­افزار و تحلیل حساسیت خرابی­­ها در مناطق مختلف آب و هوایی نسبت به تغییر عوامل طراحی شد.  نتایج بدست آمده از بررسی کلیه تحلیل حساسیت­ها، نشان می­دهد، روسازی در مناطق آب و هوایی مختلف عملکرد یکسانی ندارد و تاثیرات دما، رطوبت و چرخه ذوب و یخبندان بر هر یک از خرابی­ها، در مناطق مختلف آب و هوایی، می­تواند متفاوت باشد. در نهایت با بررسی میزان تاثیر تغییر در عوامل طراحی، مشخص گردید که میزان حسایت خرابی­ها نسبت به تغییر ضخامت لایه آسفالتی و ترافیک عبوری، در کلیه مناطق آب و هوایی، بیشتر از سایر عوامل است، همچنین تعیین خاک بستر برای مناطقی که دارای دوره­های ذوب و یخ طولانی هستند، به دلیل حساسیت خاک­های ریزدانه به یخبندان و تورم آن­ها در فصل ذوب یخ­ها، نیز دارای اهمیت بالایی می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


- AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, (1986) American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C., USA,
- Carvalho, Regis L. (2006) ” Mechanistic – Empirical Design Of Flexible Pavements: A Sensitivity Study”, Master of Science, University of Maryland, College Park
- Ongel, J. Harvey, (2004) "Analysis of 30 Years of Pavement Temperatures using the Enhanced Integrated Climate Model (EICM)" , Draft report prepared for the California Department of Transportation, August 2004
- Rafi Tarefder. Ph.D ,  (2013) "Development of a Flexible Pavement Database for Local Calibration of MEPDG", Project Number: NM08Msc-02, The University of New Mexico.
- Ryu, Oh, J., D. E. G. Fernando, and R.L. Lytton. (2006) "Estimation of Expected Moisture Contents for Pavements by Soil and Water Characteristics, In Transportation Research Record" Journal of the Transportation Research Board, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., No. 1969, pp. 135-149
- Selezneva, O. I., Y. J. Jiang, G. Larson, and T. Puzin. (2009) LTPP Computed Parameter: Frost Penetration, Publication FHWA-HRT-09-059. FHWA, U.S. Department of Transportation.
- Mechanistic – Empirical Pavement Design Guide (NCHRP 1-37 A), (2004) American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
- Mechanistic- Empirical Pavement Design Guide Software- Version 0.907 (2006) Arizona State University, Arizona, USA
- طباطبایی، امیرمحمد، (1375) روسازی راه، مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران
- نسیمی­فر، مهدی، (1387) "مدل­سازی تاثیر عوامل آب و هوایی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف ایران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران