تحلیل و ارزیابی کیفیت پیاده راه های شهری با تاکید بر آسایش عابرین پیاده (نمونه موردی: پیاده راه عرفان (حافظیه) شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام‌رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی، تهران، ایران

چکیده

پیاده رویی قدیمی ترین شکل حرکت انسان در فضاست و در همه اعصار این ویژگی مورد نظر بوده است. این حق اولیه معمولا در اماکنی پراهمیت­تر می­شود ه جاذبه­هایی برای بازدید و لذت بردن وجود داشته باشد خواه جنبه تاریخی تمدنی داشته باشند و خواه مفرح انسان باشند. از این رو توجه به پیاده راه ها، تقویت و ایجاد آنها در شهرهایی با امکانات بالقوه و بالفعل طبیعی و تاریخی امری است واجب و در خور توجه، بنابراین هدف این پزوهش ارزیابی پیاده راه تازه تاسیس (عرفان) حافظیه در شهر شیراز می باشد. تحقیق حاضر تحیلیل توصیفی است و از حیث هدف کاربری می باشد. ابزارهای بکارگرفته شده در این تحقیق مطلاعات اسنادی کتابخانه ای و مشاهدات میدانی در کنار استفاده از پرسشنامه با سوالات باز و مصاحبه می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت نسبتا بالایی از این محور به لحاظ ماهیتی وجود دارد(نباید فراموش کرد که این رضایتمندی بیشتر به خاطر وجود کاربری های موجود و هویت بخش در محور است (آرامگه حافظیه، ادارات دولتی، فضای سبز موجود در کنار محور در غالب بوستان و پارک و .. )). اما از حیث سنجش کیفیت مولفه­های تشکیل دهنده این پیاده راه در سطح نازلی قرار دارد و تقریبا یک نارضایتی از تسهیلات موجود در محور (مبلمان، عدم وجود کابری های خدماتی کوچک مقیاس و ..) چه از نظر ساکنین و چه از نظر گردشگران وجود دارد که می بایست طی یک برنامه مدون و مشخص تقویت شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-  صرافی، م.، محمدیان مصمم، ح.، (1391)، "امکان سنجی پیاده راه­سازی خیابان­­های مرکز شهر همدان"، فصلنامه آمایش محیط، شماره 21، صص. 138-111.
 
-   Lockwood, I, Stillings, T,. )1998(, "Traffic calming for crime reduction and neighborhood Revitalization, Institute of Transportation Engineers", Available at www.ite.org/traffic/documents/AHA98A19.pdf, Retrieved on Jun.
-   Hass- Khao, C., )1993(, "Impact of pedestrianization and traffic calming on retailing": A Review of the evidence from Germany and UK, Transportation policy, Vol, 1, Issue 1, pp. 21-23.
 
-   Brambilla R & Longo G., 1977, For Pedestrians Only. New York: Whitney Library of Design.
 
-   جعفری مبین، ش.، (1392)،"ارزیابی کیفی پیاده راه­های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده راه بوعلی شهرهمدان)"، پژوهش­های شهری هفت حصار، شماره چهارم، سال اول، ص. 5-1.
 
-   پاکزاد، ج.، (1384)، "راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران"، شرکت طرح و نشر پیام سیما ، تهران.
 
-   بزاز، ج.، (1384)، "پیاده راه­ها باید چگونه باشند"، روزنامه همشهری، شماره 3837.
 
-   پورمحمدی، م.، (1389­)، "امکان سـنجی پیـاده راه­سازی محیط پیرامون حرم حضرت معصـومه (س) با تاکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی"، رفیعیان، مجتبـی، پایان­نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-   عمید، ح.، (1363­)، "فرهنگ فارسی عمید"، تهران، انتشارت امیر کبیر.
 
-   Gauvin, L. and Craig, R.C. )2005(, “From Walk ability to active living potential: an Ecometric validation study”. International Journal of Behavioral Nutrition and physical activity, 7(2).
 
پور احمد، الف.، حاجی شریفی، الف.، رمضان زاده لسبویی، م.، (1391)، "سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در
 محله­های هفت حوض و مقدم شهر تهران"، آمایش جغرافیایی فضا، سال دوم، ص. 56-37.
 
-   قریب، ف.، (1383)، "مکان سنجی مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم"، مجله هنرهای زیبا، دوره 19، ص. 28-17.
 
-   قربانی، ر.، جام کسری، م.، (1389). "جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیای مرکز شهری"، مورد مطالعه پیاده را تربیت تبریز، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره 6، ص. 5.
 
-   کاشانی جو، خ.، (1389)، "پیاده راه­ها، از مبانی طراحی تا ویژگی­های کارکردی"، انتشارات آذرخش، تهران.
 
-   مهدی­زاده، ج.، (1379)، "مفاهیم و اصول پیاده­روی"، ماهنامه شهرداری­ها. شماره 19، ص. 12.
 
 
-   فلاح م.، حبیبی، س. و روحی، الف. (1391)، "پیاده راه­های شهری"، از ایده تا عمل؛ ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران، نامه معماری و شهرسازی، شماره 9، پاییز و زمستان، ص.63-45.
 
-   Ergen, B. (2013), “Investigation of Streets and Pedestrian Malls as Public Spaces”, Istanbul Ticaret Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 23, pp. 1-12.
 
-   Monteiro, F. B. & Campos, V. (2012), “A proposal of indicators for evaluation of the urban space for pedestrians and cyclists in access to mass transit station”, 15th meeting of the EURO Working Group on Transportation, Procedia- Social and Behavioral Sciences.
 
-   Singh Yadav, J. Jaiswal, A. Nateriya, R. (2015), Modelling Pedestrian Overall Satisfaction Level at Signalised Intersection Crosswalks, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 02 Issue: 03, pp. 2337-2328.