تحلیلی بر تاثیرات نانومواد ضدعریان شدگی مایع بر خصوصیات قیر و مخلوط‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق با مروری بر تحقیقات انجام شده در طول پنج سال گذشته، خصوصیات رفتاری قیر و مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانومواد ضدعریان شدگی مایع بررسی و تحلیل شده است. بررسی ها نشان می دهد که تاثیر نانومواد ضدعریان شدگی مایع بر مشخصه های فنی قیر و مخلوط های آسفالتی متغیر است و به عوامل مختلفی مانند جنس و ساختار شیمیایی قیر و سنگدانه های مصرفی، دمای تولید مخلوط آسفالتی، مقدار نانوماده مصرفی و نیز نوع و طریقه اختلاط نانوماده با قیر بستگی داشته و در شرایط مختلف، نتایج متفاوتی را رقم زده است که در نتیجه، علی رغم ویژگی های مثبت بیان شده برای این نانومواد افزودنی، استفاده از این نانومواد جهت پروژه های اجرایی نیازمند بررسی دقیق تری می باشد.
  
 

کلیدواژه‌ها


-1- مقالات کنفرانس­ها
-    بهبهانی، ح.، ایازی، م.ج.، (1393)، "بررسی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی نیمه گرم حاوی خرده آسفالت"، ششمین همایش ملی قیر و آسفالت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 27 الی 29 آبان 1393، تهران، ایران.
-    رفیعی، م.ر.، جاوید، ن.، آزادی، الف.، (1394)، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانومواد بر دمای اختلاط و تراکم رویه­های آسفالتی گرم با منشا سنگی آهکی" دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 15 تا 17 اردیبهشت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
-     زیاری، ح.، منیری، ع.، و ایازی، م.ج.، (۱۳۹۴)، "بررسی شیارشدگی در مخلوط­های آسفالتی نیمه­گرم حاوی زایکوترم"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 15 تا 17 اردیبهشت 1394، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 
-    غلام زاده، ش.، و منصوریان، الف.، (1393)  "بررسی تاثیر استفاده از افزودنی­های ضدعریان شدگی در حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالت گرم"، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه­های عمرانی، 11 اردیبهشت 1393، گرگان، ایران.
 
-    فخری، م.، و بوالحسنی، م.، (1389)، "بررسی تاثیر استفاده همزمان فیلر آهکی و آنتی استریپینگ مایع بر روی خرابی عریان­شدگی بتن آسفالتی گرم"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، 14 تا 16 اردیبهشت1389، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 
-    فخری، م.، توسطی خیری، پ.، (1388)، "ارائه یک مدل جهت بررسی تاثیر افزودنی­های مختلف بر پدیده عریان شدگی مخلوط­های آسفالتی گرم"­، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران­،21 تا 23 اردیبهشت 1388، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 
-    فخری، م.، و ونائی، و.، (1392)، "ارزیابی رئولوژیکی تاثیر نانو ضدعریان کننده مایع بر خواص رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم"، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه­های نوین در مهندسی عمران، 8 الی 9 اسفند 1392، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 
-    فخری، م.، ونائی، و.، راهی، م.، (1393)، "ارزیابی رئولوژیکی تاثیر نانو مصالح مایع بر خواص و عملکرد قیر"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17 الی 18 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران.
 
-    کریم­نیا، ع.ر.، (1391)، "بررسی دستاوردهای نانوفناوری در حوزه روسازی راه"، کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، 24 و 25 بهمن 1391، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 
-    مقدس نژاد، ف.، حامدی، غ.ح.، آذرهوش، ع.، (1393)، "تاثیر استفاده از افزودنی‌های ضد عریان‌شدگی بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم"، ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  27 الی 29 آبان 1393، تهران، ایران.
 
-    مهدی نظر، م.، و عربانی، م.، (1393) "ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از اصلاح کننده قیر و سنگدانه­ها بر حساسیت رطوبتی آسفالت"، شیشه­ای هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17 و 18 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 
-    مهدی نظر، م.، بخشی، ب.، شفیعی، م.ح.، مهربان، پ.، عربانی، م.، (1393) "بررسی رفتار رطوبتی مخلوط آسفالت شیشه­ای تحت تاثیر افزودنی ضدعریان شدگی مایع"، ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  27 الی 29 آبان 1393، تهران، ایران.
 
-    Watson, D., Moore, J., Taylor, A. (2013),” Effectiveness of Anti-Strip Agents in Asphalt Mixtures”, TRB Annual Meeting and publication in the Transportation Research Record.
 
11-2- مقالات مجلات
-    قرایلو، د.  معین درباری، م.، (1392) "­بررسی عوامل موثر در پخش­شدن نمونه­ها برای تصویر­برداری با TEM"، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، شماره 1(1): ص.30- 36.
 
-    Ameri, M., Hesami, S., Goli, H. (2013), "Laboratory evaluation of warm mix asphalt mixtures containing electric arc furnace (EAF) steel slag", Construction and Building Materials; 49: pp. 611–617.
 
-    Ameri, M., Kouchaki, S., Roshani, H. (2013) “Laboratory evaluation of the effect of nano-organosilane anti stripping additive on the moisture susceptibility of HMA mixtures under freeze–thaw cycles", Construction and Building Materials; 48:
pp. 1009–1016.
-    Amitkumar, A. Patel., Tushar, A. Kansagra. (2015), "Experimental Investigation on Warm Mix using Zycotherm as a Chemical Additive with PMB 40 in Mix Design",  International Journal for Scientific Research & Development; Vol. 2, Issue 12.
-    Arabani, M., Roshani, H., Hamedi, G.H. (2012), "Estimating Moisture Sensitivity of Warm Mix Asphalt Modified with Zycosoil as an Antistrip Agent Using SurfaceFree Energy Method", Journal of Materialsin Civil Engineering; Vol. 24, No. 7.
 
-    Behbahani, H., Ziari, H., Kamboozia, N., Mansour Khaki, A., Mirabdolazimi, S.M. (2015) "Evaluation of performance and moisture sensitivity of asphalt mixtures modified with nanotechnology zycosoil as an anti stripping additive", Construction and Building Materials; 78: pp. 60–68.
 
-    Hesami, S., Ameri, M., Goli, H., Akbari, A. (2015) "Laboratory investigation of moisture susceptibility of warm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates", International Journal of Pavement Engineering, Volume16, Issue 8:
pp. 745-759.
 
-    Hesami, S., Roshani, H., Hamedi, G.H., Azarhoosh, A. (2013),” Evaluate the mechanism of the effect of hydrated lime on moisture damage of warm mix asphalt”, Construction and Building Materials; 47.
 
-    Khodaii, A., Khailfeh, V., Dehand, M.H., Hamedi, G.H. (2013), "Evaluating the effect of Zycosoil on moisture damage of hot mix asphalt using the surface energy method", Journal of Materials in Civil Engineering; Volume 26, Issue 2.
 
-    Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A.R., Hamedi, G.H., Azarhoosh, M.J. (2012)­,” Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt”, Construction and Building Materials.
-    Rafiee, M.R., Javid, Navid. (2015), "An Experimental Study on Effect of Nano-Materials on Mixing and Compaction Temperature of Limestone Nature HMA", Current World Environment Journal; Vol. 10, Special Issue 1.
 
-    Rohit, R. Prajapati., Hardik, P. Chotalia., Shaleha, I. Vahora., Ankit, D. Patel., Mishra, C. B. (2015), "Gauging the properties of CRMB 60 in Mix Design with Zycotherm as warm mix additive", International Journal of Current Engineering and Technology; Available online 11 May 2015: Vol.5, No.3.
 
-    Rohith, N. J., Ranjitha, A. (2013), "Study On Marshall Stability Properties Of Warm Mix Asphalt Using Zycotherm A Chemical Additive", International Journal of Engineering Research & Technology;
Vol. 2, Issue 7.
 
-    Sebaaly, P. E., Hajj, E. Y., Sathanathan, T., Shivakolunthar, S. (2015), "A comprehensive evaluation of moisture damage of asphalt concrete mixtures", International Journal of Pavement Engineering, Published online.
 
-    Vatsal, V., Raja, Supriya., Vishwajeet, M., Abhishek, M. P. G., Mishra, C. B. (2015), "Warm Mix Asphalt Chemical Technology –a Review", Journal of International Academic Research for Multidisciplinary; Volume 3, Issue 7.
 
11-3- گزارش­ها
-    Pavement Engineering Area, (2015), "Evaluation of Zycotherm and Zydex Nanotechnologies", Central Road Research Institute, Final Report.
 
-    Research and Development Center, (2014) "Evaluation of Zycotherm as Anti-Stripping Additive for Bitumen", Bitumen Department, Indian Oil Corporation Limited, Report No: TR-14-075.
 
-    Transfer Centre for the Road Sector, (2015), "About the mixing and compression properties of asphalt when using Zycotherm", Technische Universität Braunschweig mbH, Germany, Report TSW/034-14.
 
 
11-4- تحقیقات و پایان نامه­ها
-    حامدی،  غ.ح.، (1389)، "بررسی آزمایشگاهی تهیه مخلوطهای آسفالت گرم مقاوم در برابر خرابی رطوبتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 
-    Trejo, D. (2011),”Comparison Of Pelletized Lime With Other Anti-Stripping Additives For Reducing The Moisture Sensitivity Of Hot Mixed Asphalt Concrete Mixtures”, Research Project Work Plan, Oregon Department of Transportation Research Group.
 
11-5- دستورالعمل­ها
-   آباد کیفیت پارس. (1390)، "طرح اختلاط آسفالت توپکا"، کارخانه آسفالت شرکت ایران سایول، آبان 1390.
-   آباد کیفیت پارس. (1390)، "طرح اختلاط آسفالت توپکا با استفاده از افزودنی نانو"، کارخانه آسفالت شرکت ایران سایول، آبان 1390.
 
-   اکسیر شرق، نماینده انحصاری کمپانی زایدکس. (1394) " مجموعه اطلاعات کامل زایکوترم، افزودنی نانو تکنولوژی برای رویه­های آسفالتی"، خردادماه 1394، مشهد، ایران.
 
-   AASHTO. (2007) "Standard Method of Test for Resistance of Compacted HMA to Moisture-Inducted Damage". AASHTO Designation: T-283-07.
11-6- وبسایت ها
-   وبسایت شرکت اکسیر شرق مشهد          www.exirshargh.com
-   وبسایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو www.nanolab.ir .