تحلیلی بر عامل فاصله زمینی بین شهرها بر تقاضای سفرهای هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافی‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران

چکیده

جایگاه و نقش صنعت حمل و نقل هوایی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن جوامع بشری محسوب شده و درواقع شبکه‌های حمل و نقل با مؤلفه‌های همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. و از طرف دیگر صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده‌های: حجم مسافران هوایی ورودی و خروجی ماهیانه 98 شهر کشورکه طی سالهای 94- 90 دارای پرواز بوده­اند، فاصله بین شهرهای فوق و با استفاده از مدل جاذبه و نرم افزار SPSS سعی در مشخص نمودن تاثیر عامل فاصله زمینی بر تقاضای سفرهای هوایی داشته و نتیجه مشخص می‌نماید عامل فاصله  بین شهرها31% در تقاضای سفرهای هوای تاثیر گذار است و عامل فاصله  به تنهایی در تقاضای سفرهای هوایی موثر نبوده و عوامل دیگری  نیزدر این زمینه دخالت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-    "اطلسی راههای ایران"، (1384)، موسسه جغرافیایی  و کارتوگرافی گیتاشناس، تهران.
 
-    "سالنامه آماری و حمل و نقل هوایی کشور در پروازهای داخلی"، (1390­)، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، صص.280-260.
 
-    "سالنامه آماری و حمل و نقل هوایی کشور در پروازهای داخلی"، (1391­)، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، صص. 287-200.
 
-    "سالنامه آماری و حمل و نقل هوایی کشور در پروازهای داخلی"، (1392­)­، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، ص.287- 200.
 
-    "سالنامه آماری و حمل و نقل هوایی کشور در پروازهای داخلی"، (1393­)، انتشارات سازمان  هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، ص.287- 200.
 
-    "سالنامه آماری و حمل و نقل هوایی کشوردر پروازهای داخلی"، (1394­)، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، ص.287-200.
 
-    سقایی، م.، (1388)، "تحلیلی بر تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت­های اقتصادی­، صنعتی و گردشگری تهران"، مجله علمی پژوهشی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه­ای، دانشگاه اصفهان.
-    سقایی، م.، (1390)، "تحلیلی بر تأثیر فرودگاه مشهد  بر توسعه گردشگری مذهبی"، مجله تحقیقات جغرافیایی، دانشگاه اصفهان.  
 
-    سقایی، م.، (1387)، "امور مسافرت و صدور بلیت"، جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
 
-    صفار­زاده، م.، و معصومی، غ.ع.، (1383­)، "برنامه ریزی و طراحیفرودگاه­ها"، جلد (1)­، چاپ (اول)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ص.456.
 
-    مومنی، م.، "ارائه مدلی برای بهینه سازی شبکه پروازی همابر مبنای معیارهای چندگانه"، (1375)، پایان نامه دکترا، عادل آذر، دانشگاه تهران، گروه مدیریت.
 
-  محمودی، ع.، (1362)­، "جغرافیای حمل و نقل"،
جلد (1)،(چاپ اول)­، دانشگاه تهران.
 
-    Akpoghomeh, osi 5. )1999(,
 “The development of air transportation in Nigeria Journal of Transport Geography 7”, pp.135-46.
 
-    Bowen, John (2000), “Airline hubs in Southeast Asia: National economic development and nodal accessibility”. Journal of Transport Geography
8: pp.25-41.
Bowen, John, and Thomas R. Leinbach. (1995), the state and liberalization: The airline industry in the East. Asian NIC. Annals of the Association of American Geographers 815:pp.468-98.
 
-    Fengjun Jin, and fahui wang, and yuliu, (1980-1998), “Geographic patterns of Air Passenger Transport in China Imprints of Economic Growth, Regional inequality and Network Development. 56(4),
pp. 472-487.
 
-    Goetz, Andrew R. (2002), “Deregulation, Competition and antitrust implication in the U.S. airline industry”. Journal of Transport Geography 10: pp.1-19.
 
-    Graham. Brian: (1995), “Geography and air transport”, International air transport. In modern transport geography, pp.311-36.
 
-    Hooper, Paul. (1997), “Liberali zings airline competition in India”, Journal of Air Transport Management 3: pp.115- 23.
 
-    O’conner, Kevin, (1995), “Airport development in Southeast Asia”, Journal of Transport Geography 3”- pp.269- 79.
 
-    Rimmer, Peter I. (1999), “The Asia – Pacific Rim’s transport and
tele communications Systems”. Spatial Structure and corporate control Since the Mid 198. Geo journal 48: pp.43- 65.