برآورد تقاضای سفر گردشگری با حمل‌و‌نقل عمومی با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌ال و داده‌های مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، پژوهشکده مالی و اقتصاد راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

هدف سفر از عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر می­باشد. بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه حمل­و­نقل برای انتخاب وسیله سفر به شناسایی و سهم هر یک از عوامل(سفر و مسافر) پرداخته است. جنبه دیگر این مطالعات برآورد کشش­های قیمتی تقاضا برای انواع وسایط حمل و نقل عمومی است. بدین ترتیب که تغییرات قیمتی در کل تقاضا برای هر یک از انواع مد­های حمل و نقل چه تاثیری خواهد داشت. برای این منظور از برآورد معادلات در برگیرنده کلیه محصولات مکمل می توان استفاده کرد. در این مطالعه کشش­های قیمتی بر اساس تقریب خطی سیستم پویای تقاضای تقریباً ایده آل برای سفرهای گردشگری برای هر یک از مدهای حمل و نقلی برآورد شده است. همچنین به جای استفاده از داده­های سری زمانی از داده­های مقطعی و پرسش­نامه  استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که فصل سال تاثیر زیادی بر این میزان تقاضا دارد. علاوه بر این افزایش 20 درصدی بهای بلیط هواپیما سبب افزایش مقدار تقاضای استفاده از وسیله نقلیه اتوبوس به میزان 5/3 درصد و افزایش استفاده از قطار به میزان 2 درصد خواهد شد.
  
 

کلیدواژه‌ها


 
-Cooper, R. J. and K. R. McLaren (1996),
"A system of demand equations satisfying effectively global regularity conditions." The Review of Economics and Statistics:
pp.359-364.
-Deaton, A. and J. Muellbauer (1980), "An almost ideal demand system." The American economic review: pp.312-326.
-Dickinson, J. E., et al. (2009), "Representation of transport: A rural destination analysis." Annals of Tourism Research 36(1):
pp.103-123.
-Divisekera, S. (2003). "A model of demand for international tourism." Annals of Tourism Research 30(1): pp.31-49.
-Eboli, L. and G. Mazzulla (2007), "Service quality attributes affecting customer satisfaction for bus transit."
-Gatt, W. and J. Falzon (2014), "British tourism demand elasticities in Mediterranean countries." Applied Economics 46(29): pp.3548-3561.
-Gössling, S. and C. M. Hall (2006), "Uncertainties in predicting tourist flows under scenarios of climate change." Climatic change 79(3-4): pp.163-173.
-Gronau, W. and A. Kagermeier (2007), "Key factors for successful leisure and tourism public transport provision." Journal of Transport Geography 15(2): pp.127-135.
-Huang, K. S. and B.-H. Lin (2000), Estimation of food demand and nutrient elasticities from household survey data, US Department of Agriculture, Economic Research Service.
           
-Kuo, H.-I., et al. (2014), "Modeling Japanese tourism demand for Asian destinations: A dynamic AIDS approach." Asia Pacific Journal of Tourism Research 19(1): pp.86-102.
           
-Lai, W.-T. and C.-F. Chen (2011), "Behavioral intentions of public transit passengers—The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement." Transport Policy 18(2): pp.318-325.
           
-Lee, S. K., et al. (2015), "Analysis of attendees' expenditure patterns to recurring annual events: Examining the joint effects of repeat attendance and travel distance." Tourism Management 46: pp.177-186.
           
-Litman, T. (2011), "Evaluating public transit benefits and costs." Victoria Transport Policy Institute 65.
           
-Mizobuchi, K.-i. and H. Tanizaki (2014), "On estimation of almost ideal demand system using moving blocks bootstrap and pairs bootstrap methods." Empirical Economics 47(4): pp.1221-1250.
           
-Redman, L., et al. (2013), "Quality attributes of public transport that attract car users: A research review." Transport Policy 25:
pp.119-127.
           
-Regnerus, H. D., et al., (2007), "Recreational traffic management: The relations between research and implementation." Transport Policy 14(3): pp. 258-267.
           
-Seetaram, N., et al. (2014), "Air passenger duty and outbound tourism demand from the United Kingdom." Journal of Travel Research 53(4): pp.476-487.
           
-Theil, H., et al., (1989), International evidence on consumption patterns, Jai Pr.
           
-Yamaura, K. and A. Thompson (2014), "Analysis of Tourism Demand Model Across European Source Countries." Tourism Planning & Development(ahead-of-print): 1-10.