بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش­های نوین جهت پایدارسازی خاکریزها و شیروانی­های خاکی، استفاده از ژئوسل­ها می­باشد. در این مقاله با مروری بر تحقیقات انجام شده در طول دو دهه­ی اخیر در ارتباط با طبقه­بندی ژئوسل و کاربرد­های آن در مهندسی عمران، مکانیزم­های عملکرد ژئوسل در خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی­ها نشان می­دهد در اثر تسلیح خاک با ژئوسل، خصوصیات مقاومتی خاک از قبیل چسبندگی، سختی و مدل الاستیسیته، افزایش می­یابد. ولی این تسلیح، تغییر خاصی در زاویه اصطکاک داخلی خاک ایجاد نمی­کند همچنین در این مقاله بررسی­های صورت­گرفته در خصوص تعیین پارامتر­های طراحی خاکریز مسلح­شده با ژئوسل و نظریه­های متداول در طراحی­، ارایه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
 
-         صدریان زاده، م.، (1383)، "معرفی ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در مهندسی عمران"، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور.
 
-      ظهیر­کاشانی، ح.ر. خداوردیان، ه.، بهنیا، س.، (1389)، "معرفی ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در مهندسی عمران"، کنفرانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نجف آباد.
 
-      شریفی، پ.، (1390)، "رفتار پی مربعی بر روی ماسه مسلح شده با ژئوسل لایه­ای تحت بارگذاری تناوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
-       Al-Qadi, I. L., Brandon, T. L., and Bhutta, A. (1997) "Geosynthetic Stabilized Flexible Pavements, Proceedings of Geosynthetics", 97, IFAI, Vol. 2, Long Beach, California,
pp. 647-662.
 
 
-       Ambedkar, P.P., (2004), "Cellular confinement systems for retaining walls", India.
 
 
-       ASTM D4439. (2006) "Standard Terminology for Geosynthetics", Annual Book of ASTM Standards, Vol. 4.13, ASTM International, West Conshohocken, PA, pp. 19-23.
 
 
-       Bender, D.A., and Barenberg, E.J., (1980),
"­Design and behaviour of soil-fabric-aggregate systems", Transportation research record 671, TRB, National Research Council, Washington, DC, USA, pp.64-75.
 
-       Bush, D. I.  Jenner, C. G.  (1990), "The Design and Construction of Geocell Foundation Mattresses Supporting Embankments over Soft Ground", Geotextiles and Geomembranes, 9, pp.83-98.
-       Giroud, J.P., Ah-Line, C., and Bonaparte, R. (1985), “Design of unpaved roads and trafficked areas with geogrids.” Polymer Grid Reinforcement, Thomas Telford Limited, London, pp.116-127.
-       Giroud, J.P. and Han, J. (2004a), “Design method for geogrid-reinforced unpaved roads – Part I: theoretical development.” ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(8), pp.776-786.
-       Giroud, J.P. and Han, J. (2004), “Design method for geogrid-reinforced unpaved roads – Part II: calibration and verification.” ASCE Journal of Geotechnical and Geo environmental Engineering, 130(8), pp.787-797.
 
 
-       Han, J., Yang, X. and Parsons, R. L. Leshchinsky, D. (2007),  "Design Of Geocell-Reinforced Bases", University of Kansas, Transportation institue, USA.
-       Saran, S. (2013), "Reinforced Soil and Its Engineering Applications (2 ed.) ", New Delhi: I K International Publishing House.
-       Shukla, S. K.,and Yin, J.-H. (2006), "Fundamental of geosynthetic engineering", London: Taylor and Francis group.
-       Steward, J., Williamson, R., and Mohney, J. (1977), Guidelines for Use of Fabrics in Construction and Maintenance of Low-Volume Roads. Report FHWA-TS-78-205, United States Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington D.C., 9 chapters.
-       Yang, X., (2010), "Numerical Analyses of Geocell-Reinforced Granular Soils under Static and Repeated Loads", Doctoral dissertation, University of Kansas, USA.
 
-       Zhao, M.H., Zhang, L., Zou, X.J. and Zhao, H., (2009), "Research progress in two direction composite foundation formed by geocell reinforced mattress and gravel piles", Chinese Journal of Highway and Transport, vol. 22(1),
pp. 1-10.