به کارگیری رویکرد توسعه مبتنی برحمل ونقل محور ) TOD ( درکاهش معضلات ترافیک (نمونه موردی: محله زنجان جنوبی در منطقه 10 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام‌رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به توسعه‌های مبنتی بر حمل و نقل عمومی در شهرهای کشور شده است و افتتاح پروژه هایی همچون مترو در کالانشهرها (شیراز، اصفهان و...) شاهدی بر این مدعی است. این رویکرد مهم در امر برنامه ریزی در سالهای اخیر ورود پیدا کرده و مسئولین رفته رفته به اهمیت آن پی برده اند، از مزایا و تبعات بکارگیری این رویکرد کاهش معضل آلودگی هوا، آلودگی بصری، آلودگی صوتی و انواع آلودگی ها می باشد. همچنین موجب افزایش ایمنی تردد عابرین، افزایش امنیت تردد با توجه به گسترش فضای جمعی ترددی، پایین آمدن هزینه‌های خانوار ناشی از حمل و نقل، توازن بخشی به توسعه‌های شهری، متعادل کننده نظام کاربری، ترویج پیاده مداری و . . . شده است. شهر تهران به عنوان سرلیست این فهرست تمامی مشکلات آلودگی را در خود دارد بنابراین در این تحقیق محله زنجان جنوبی از منطقه 10 شهرداری تهران که تقریبا در قلب شهر قرار دارد، انتخاب گردیده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش سوات(SWOT) می‌باشد و روش مورد استفاده تحلیلی-توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. تحقیق حاضر بر آن است تا با ملاک قرار دادن مولفه‌های بومی شده و کاربردی متناسب با شرایط محلی اقدام به تعریف پروژه‌هایی نماید، از این رو با استفاده از روش تحلیلی سوات به ارزیابی مشکلات پرداخته ومتناسب با راهبرهای منتج از روش (راهبردهای تهاجمی شامل: اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها، روانسازی حرکت و افزایش نفوذپذیری، یکپارچه سازی پیاده روها خصوصا در خیابان‌های اصلی و . . . ) اقدام به تعریف پروژه شده  است.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-  رفیعیان، م.، پور جعفر، م. ر.، تقوایی، ع. الف. و صادقی،
ع. ر.، (1393)، "ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تاکید بر رویکرد توسعه حمل و نقل محور، فصلنامه مطالعات شهری"، شماره ششم، بهار 1392، ص 74 – 59.
-    علیزاده، ه.، عبدی، م. ح.، (1392)، "تبیین عوامل موثر بر الگوی سفر شهروندان با استفاده از رویکرد توسعه حمل و نقل محور" (مطالعه موردی: مرکز شهر سنندج).
-    حبیبی، الف.، (1393)، "تحلیل سوات"، (http://parsmodir.com).
-    سلطانی، ع.، (1390)، "مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری"، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول، شیراز.
-    رضازاده، ر.، 1382 ،­"مطالعات اجتماعی در زمینه اثرات ایجاد ایستگاههای مترو در بافت شهر"، پژوهشکده نظر، تهران.
-    Candy, A (2003), Affordable Housing and Transportation: Creating New Linkages Benefiting Low-Income Families.
 
-    Housing Facts & Findings, Vol. 5 No. 2: <http://www.fanniemaefoundation.org/programs/hff/v5i2-affordable.shtml.
 
-    Litman, Todd. (2008). Land Use Impacts on Transport; Victoria Transport Policy Institute. available at http://www. vtpi. org/tdm/tdm20. htm.
 
-    Belezer, Dena and Autler, Gerald (2002) "Transit Oriented Development: Moving from rhetoric to reality", a Discussion paper prepared for the Brooking Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and the Great American Station Foundation, pp. 1- 46.
 
-    Newman, P., Kenworthy, J. (2006), “Urban Design to Reduce Automobile Dependence”, Opolis: An International Journal of Suburban and Metropolitan Studies, Volume 2, Issue 1.
 
 
-    Mineta Transportation Institute, History of transit oriented development (TOD),(http://www.transweb.sjsu.edu/mtiportal/re search).
 
-    American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHOT) 2006.
 
 
-    “The Role of State DOTs in Support of Transit-Oriented Development (TOD), Cambridge Systematic.
 
-    Calthrope, P. (1993), The Next American Metropolis, Princeton Architectural Press.
-    Nelson, D., Niles, J., Hibshoosh, A. (2001), A New Planning Template for Transit-Oriented Development, MTI
-    Report 01-12, Mineta Transportation Institute, San Jos é State University.
-    Cervero, R., Murphy, S., Ferrel, C., Goguts, N., Tsai, Y., Arrington, G.B., Boroski, J., Smith-Heimer, J., Golem, R., Peninger, P., Nakajima, E., Chui, E., Dunphy, R.,Myers, M., McKay, S., N. Witenstein. (2004). Transit-Oriented Development in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects, Transit Cooperative Research Program (TCRP) Report 102, Transportation Research Board, National Academy Press.
 
-    Boroski, J. (2002), Parking and TOD: Challenges and Opportunities; California Statewide Transit Oriented Development Study: Factors for Success in California, Business, Transportation and Housing Agency, CalTrans, Website: www.dot.ca.gov.
 
-    Palombo, C.A. and Kuby, M.J. (2011), “The geography of advance transit-oriented development in metropolitan Phoenix”, Arizona, 2000–2007, Transport Geography, Vol. 19,
pp. 189–199.
 
 
-    (Barker, J. Barry (2004), -Transit-Oriented Development   in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects-, Transit Cooperative Research Program (TCRP), Report No.1021, Washington, D.C.: NationalAcademy press.)
 
-    Smith, J.J., Gihring, T.A. (2006), “Financing Transit Systems through Value Capture: An Annotated Bibliography", American Journal of Economics and Sociology, Vol. 65(3): pp.751.
 
-    Calthorpe, Peter (1993), “the Next American Metropolis”: Ecology, Community, and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York.