سنجش کیفیت عملکردی بصری پل‌های عابر پیاده از دید استفاده‌کنندگان (نمونه موردی: پل‌های عابر پیاده واقع در محله زنجان جنوبی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با پیشرفت علوم و فناوری ها انسان بیشتر در رفاه و کم تحرکی غوطه ور می شود از طرفی همین پیشرفت مبین آسیب زا بودن کم تحرکی می باشد. از این رو متخصصین شهری برآن شدند تا تسهیلات را هر چه بیشتر در خدمت سلامت بشر به کار گیرند و یکی از مصادیق این تفکر در شهر به کارگیری مولفه هایی جهت ترغیب مردم به پیاده رویی است. پل های عابر پیاده یکی از ابزارهای این تفکر هستند که با بکارگیری ملاحظات فنی و فیزیکی می توانند مشوق و ترغیب کننده شهروندان جهت پیاده روی باشند. از این رو در این پژوهش پل های عابر پیاده محله زنجان جنوبی واقع در منطقه 10 شهرداری تهران انتخاب گردیده است. این پزوهش با هدف کاربردی و از نوع تحلیلی توصیفی است و  ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق مطالعات اسنادی کتابخانه ای و میدانی پرسشگری می باشد. نتایج حاصل از مشاهدات،پرسشنامه و مصاحبه حاکی از آن است که پل های عابر پیاده محله نتوانسته اند رضایت ساکنین را جلب نمایند و در سطح نازلی از رضایتمندی قرار دارند و مصداق این گفته رضایت از امنیت در پل ها و دید و منظر نامناسب زمان بر بودن استفاده و در نظر نگرفتن نیازهای گروه های سنی و ویژه می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-Kay Fitz Patrick, Shawn Turner, Marcus Brewer, Paul Carlson, Nada Trout and Jeff Whitacre, IMPROVING PEDESTRIAN SAFETY AT UNSIGNALIZED CROSSING, Texas Transportation Institute, 2008.
1-      Soltani, A. and S. Mozayeni (2013). Factors affecting the citizen's trends to use the pedestrian bridges, Management Research and Practice Journal, 5(4): pp.5-18.
 
-بهمن آبادی، ی.، (1391)، مجموعه کتاب های آیین شهروندی؛ فرهنگ رانندگی، انتشارات خجسته، چاپ نخست، تهران.
-پاکزاد، ج.ش.، (1382)، سرعت 30، "آرامسازی ترافیکی خیابانها"، سازمان شهرداری­ها، تهران.
-Richards, AM. (2013). Non-usage of pedestrian footbridges in Kenya: the case study of Uthiru pedestrian footbridge on Waiyaki WAY, university of Nairobi, Master Thesis.
-منصور خاکی، ع.، عرفانی نسب، ر. و باباگلی، ر.، (1391)، "آسیب­شناسی پل­های عابر پیاده در سطح شهر تهران"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، ایران.
 
-نیکومرام، ه.، وظیفه دوست، ح.، خانی، س.، (1386)، ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل­های عابرپیاده درون شهری (مطالعه موردی: شهرتهران)، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان، صص. 10 -1.
 
-Grava, S. (2004), Urban Transportation Systems: Choices for Communities, McGraw Hill.
 
-Moore, R.L. (1953), Pedestrian Choice and Judgment Operation Research. Quart4.
 
-Moore, R.L. (1953), Pedestrian Choice and Judgment Operation Research. Quart4.
 
-Rasanen, M., Lajunen, T., Alticafarabay, F. and Aydin, C. (2007), Pedestrian Self-Reports of Factors Influencing the Use of Pedestrian Bridges. Accident Analysis and Prevention 39.
 
-Ribbens, H. (1996), Pedestrian Facilities in South Africa. Research and Practice.
-Sisiopik, V.P. and Akin, D. (2003), Pedestrian Behavior at and Perceptions towards Various Pedestrian Facilities: An Examination Based on Observation and Survey Data. Transportation Research
Part F, 6.
-Jensen, S.U, (1998), pedestrian safety Analysis and safety Measures, Denmark.
-Robertson, K.A, (1993), pedestrianization Strategies for Down Town Planners, Journal of The American Planning Association.
- شهرداری تهران (1392). ضوابط و مقررات زیباسازی شهری، معاونت برنامه ریزی و توسعه زیباسازی شهر تهران، تهران.
-سلطانی، ع.، (1392). ارزیابی عملکردی گذرهای هوایی عابر پیاده بر مبنای ترجیحات فردی، مطالعهموردی شهر شیراز، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 25، پیاپی 54، شماره 2، صص: 150-133.
-پاکزاد، ج.، (1390). "راهنمای طراحی فضاهای شهری ایران"، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
-صفارزاده، م. و ابوالحسن نژاد، و.، (1386)، "ارایه الگویی برای برنامه­ریزی اجرای تسهیلات و تجهیزات آرام سازی ترافیک"، سومین کنفرانس منطقه­ای مدیریت ترافیک.
-کهزادی، ع.، (1385). "ساماندهی فضای حرکت عابرپیاده در بخش مرکزی شهر یاسوج هفتمین کنفرانس حمل و نقل و مهندسی ترافیک ایران"، ایران.
-سلطانی، ع.، مزینی، س.، (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل شهروندان به استفاده از پل های عابر پیاده، جغرافیا و برنامه ریزی، 15 (32): صص. 124 – 95.
-Jacobs, G , (1997), “­Safety Problem in Developing Countries”