بررسی عملکرد میدانی آسفالت متخلخل حاوی الیاف سلولزی و قیر پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 مهندسین مشاور فرارهساز فن، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

  آسفالت متخلخل نوعی آسفالت با دانه بندی باز  است که مهمترین مشخصه آن درصد فضای خالی زیاد می­باشد.  به­طور کلی تمام آسفالت­های رایج با دانه­بندی توپر، دارای سطحی تقریباً غیرقابل نفوذ هستند که این موضوع در هنگام بارندگی، موجب کاهش ایمنی وسایل نقلیه می­شود­. در این مقاله ضمن تشریح نحوه اجرای آسفالت متخلخل در قسمتی از جاده قائم­شهر-ساری، عملکرد میدانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایشهای آزمایشگاهی (کانتبرو، ریزش قیر و مقاومت کششی غیر مستقیم)،و تستهای میدانی (نفوذسنجی، صوت و مقاومت لغزشی)  انجام شده روی آسفالت متخلخل حاوی الیاف سلولزی و قیر پلیمری نشان می­دهد آسفالت اجرا شده ضمن داشتن مقاومت و دوام مناسب می­تواند منجر به افزایش نفوذپذیری، افزایش مقاومت لغزشی و کاهش میزان صوت ناشی از عبور وسایل نقلیه شود.

 
 

کلیدواژه‌ها


 
- Alvarez, A. E., Martin, A. E., Estakhri, C. K., Button, J. W., Glover, C. J and Jung, S. H. (2006), " Synthesis of current practice on the design, construction, and maintenance of porous friction courses", Texas Department of Transportation.
 
- Bonnot, J. (1997), "French Experiences of Porous Asphalt" Proceedings of European conference on porous asphalt.
 
- Isenring, T. and Kofter, H. (1990), "Experience with porous asphalt in Switzerland", TRR, No. 1265, pp. 41-53.
 
-Lebens, M. A. and Troyer, B. (2012), “Porous asphalt pavement performance in cold regions", Minnesota Department of Transportation.
 
- Litzka, J. (2002), "Austrian experiences with winter maintenance on porous asphalt" Proceedings of the 9th international conference on asphalt pavements. Copenhagen, Denmark.
 
- McDaniel, R. S., Thornton, W. D. and Dominguez, J. G. (2004)," Field evaluation of porous asphalt pavement", The Institute for Safe, Quiet, and Durable Highways, Purdue University.
 
-Permanent international association of road congresses (PIARC), (1993), "Porous asphalt".
 
- Reichelt P. (1997) "Porous asphalt, experience in Germany" European conference on porous asphalt.
 
- Ruiz, A., Alberola, R., Perez, F., and Sanchez, B. (1990), "Porous Asphalt mixtures in Spain" Transportation Research Record No. 1265. pp. 87-94.
 
- Schaus, L. K. (2007), "Porous asphalt pavement designs: proactive design for cold climate use", A thesis of University of Waterloo, Ontario, Canada.
 
- The world road association (PIARC), (2013), "Quiet pavement technology".
 
- Van Der Zwan, J.T., Goeman, T., Gruis, H.J.A.J., Swart, J.H. and Oldenburger, R.H. (1990), "Porous asphalt wearing courses in the netherlands: state of the art review.” Transportation Research Record No. 1265.
pp. 95-110.