کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل غیر فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد شبستر، آذربایجان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه مهندسی سازه خودنمایی می‌کند، یافتن راههای تقلیل نیروی وارده به اعضای سازه‌ای ساختمان می‌باشد. ارتعاشات شدید زمین، نیروهای اینرسی جانبی در سازه را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود سازه با دامنه‌ای متناسب با انرژی ورودی آن نوسان می‌کند. اگر سهم اعظم این انرژی در حد حرکات سازه صرف شده باشد، پاسخ لرزه‌ای به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت. بنابراین اگر بتوان قسمت اعظم انرژی لرزه‌ای را به صورت مکانیکی تلف کرد، پاسخ سازه را نیز می‌توان بدون خسارت سازه‌ای کنترل نمود. استفاده از سیستمهای مستهلک کننده انرژی در ساختمانها سبب ارتجاعی باقی ماندن اعضای سازه‌ای در حین زلزله می‌گردد و در نتیجه از بروز تخریب جلوگیری می‌نماید. یکی از ابزارها و روش‌های جدید و کارآمد مقابله با زلزله، استفاده از انواع میراگرهای فعال و غیر فعال در صنعت ساختمان است. در این میان انتخاب میراگرهای غیرفعال به خاطر کم هزینه بودن و تکنولوژی مناسب تر نسبت به میراگرهای فعال و امکان استفاده آنها در داخل کشور ارجحیت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-        Soong, T.T. and Dargush, G.F.(1997), "Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering", John Wiley & Sons Ltd., London (UK) and New York (USA).
 
-        NEHRP, National Earthquake Hazard Reduction Program (1997), “NEHRP.
 
-        Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures", Federal Emergency Management Agency, Report No. FEMA 302, Washington, D.C., to be published.
-        Chopra, A.K.  (2001), "Dynamics of Structures", Theory and Application to Earthquake Engineering.
 
-        Julio, C.M. (1995), "Passive and Active Control of Structures", Presented for The Degree of Master of Sciense in Civil Engineering-Earthquake Engineering in Massachusetts Institute of Tchnology.
 
-        Ashour, S., Hanson R.D. and Scholl R.E.  (1993), "Effect of Supplemental Damping on Earthquake Response".
 
-        Aiken, I.D., Nims D.K., Whittaker A.S. and Kelly J.M. (1993), “Testing of Passive Energy Dissipation Systems", EERI, Earthquake Spectra, Volume 9, Number 3.
 
-        Anderson, D.L., Devall, R.H., Lofflor, R.J. and Vetura, C.E. (1999), “Preliminary Guidelines for the Non-Linear Analysis and Design of Hysteretic (Displacement Dependent) Energy Dissipation Devices in Buildings".
 
-        Mahmoodi, P. (1969), "Structural Dampers", ASCE, 95(8), pp.1661-1672.
 
-        Ross, D., Uangar, E.E., and Kerwin,    E.W.  (1959), “Damping of Plate Flexural Vibrations Means of Viscoelastic Laminar, Structural Damping", (ed., Ruzicka, E.J.), ASME, NY.
 
-        Morgenthaler, D.R. (1987), “Design and Analysis of Passive Damped Large Space Structures", Role of Damping in Vibration and Noise Control, ASCE, NY, pp.1-8.
 
-        Zhang, R.H., Soong, T.T. and Mahmoodi, P. (1989), "Seismic Response of Steel Frame Structures with Added Viscoelastic Dampers, ASCE, 18(5), pp.389-396.
 
 
-        Zhang, R.H. Soong, T.T. (1992), "Seismic Design of Viscoelastic Dampers for Structural Application", ASCE, 118(5), pp.1375-1392.
 
-        Chang, K.C., Lai, M.L., Soong, T.T., Hao, D.S. and Yeh, Y.C. (1993a), "Seismic Behavior and Design Guide Lines for Steel Frame Structures with Added Viscoelastic Damper", NCEER 93-0009, National Center for Earthquake Engineering Research, Buffalo, NY.
 
-        Ferry, J.D. (1980), "Viscoelastic Properties of Polymer", John Wiley, New York, NY.
-        Zimmer, M. (2000), "Characterization of Viscoelastic Materials for Use in Seismic Energy Dissipation Systems",    Master of Science Thesis, Department of Civil, Structural and Environmental Engineering, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, N.Y.
 
-        Zhang, R.H. and Soong, T.T. (1992), “Seismic Design of Viscoelastic Dampers for Structural Applications", ASCE, 118(5), pp.1375-1392.