بررسی تاثیر روش نصب پین همگرایی‌سنجی و تک‌فشاره یا دوفشاره کار کردن با دستگاه متر همگرایی‌سنج بر نتایج داده‌های ابزاردقیق و رفتار تونل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد شبستر، آذربایجان، ایران

چکیده

هدف از نصب ابزار در تونل و قرائت آن‌ها با متر همگرایی سنجی که دقت آن را صدم میلیمتر می‌باشد، بالا بردن دقت و حساسیت کار می‌باشد. بنابراین شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نتایج ابزاردقیق یکی از فاکتورهای بسیار مهم در سالم سازی و بالا بردن دقت و اطمینان به داده‌های متر همگرایی سنجی می‌باشد. در این مقاله به دو عامل مهم یعنی روش نصب پین همگرایی سنجی و نوع کار کردن با دستگاه متر همگرایی سنجی که شامل تک یا دو فشاره کار کردن می‌باشد، پرداخته شده است و نتایج در هر حالت یاد شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با هم مقایسه شده اند تا میزان خطا در هر روش بدست آید. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق که با مطالعه موردی خط Aمترو قم انجام شده است، بررسی می‌کنیم که کدام روش نصب پین همگرایی بهتر می‌باشد و نتایج واقعی تری را نشان می‌دهد و نیز فرق بین تک فشاره و دو فشاره کار کردن با متر همگرایی سنجی در چیست و چه نکاتی را باید در این باره رعایت کرد تا دقت و صحت داده‌های ابزاردقیق بالا برود.
 
 

کلیدواژه‌ها


- بخشی پور صداپشته، الف. (1392)، "بررسی عوامل تاثیر گذار بر نتایج ابزاردقیق در تونل‌های غیره مکانیزه (NATM) مترو قم"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر.
 
 
- "گزارش روزانه قرائت پای کار ابزاردقیق"­، موسسه حرا، 1390، 1391 و 1392­.
 
- "گزارش ماهیانه نصب و قرائت ابزاردقیق" ، موسسه حرا، 1392­.