دسته‌بندی تقاضای سفر سیستم حمل و نقل هوایی بر اساس متغیرهای دموگرافیک مسافران به روش آنالیز خوشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پتانسیل بالای سیستم حمل و نقل هوایی در انتقال مسافران و کالا،این سیستم را به یک سیستم حمل و نقل منحصر به فرد تبدیل کرده است،از این رو توجه به بهبود کارایی این سیستم در انتقال مسافران و کالا به خصوص در کشورهای در حال توسعه امری ضروری می باشد. در این تحقیق به بررسی شناخت طیف های اقشار مختلف مسافران سیستم حمل و نقل هوایی  به منظور شناخت عادات مسافران سیستم حمل و نقل هوایی توسط این سیستم و سوق دادن خدمات آتی این سیستم براساس ویژگی های گروه های شناسایی شده و در نهایت پایه ریزی جدیدی در استراتژی های بازاریابی سیستم حمل و نقل هوایی پرداخته شده است؛از همین رو به منظور تهیه اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه ای بر پایه 7 متغیر جنسیت،وضعیت تاهل،تعداد اعضا خانواده،سن ، تحصیلات،شغل،میزان درآمد تهیه شد و در اختیار مسافران حمل و نقل هوایی قرار گرفت.این متغیرها با استفاده از آنالیز تحلیل خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند و درنهایت گروه های مسافران در 4 خوشه دسته بندی شدند.نتایج نشان دادند که مهمترین پارامتر در انگیزه مسافران در استفاده از سیستم حمل و نقل هوایی ،پارامتر شغل مسافرانبا میزان اهمیت0/1 بوده است،همچنین بیشترین تعداد استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل هوایی مربوط به افراد قرار گرفته در خوشه 2 با 1/38 درصد استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل هوایی بوده است،که شامل افراد متاهل دارای رنج سنی 25-36سال با سطح درآمد مناسب بوده است.کاربرد نتایج پیش رو توسط سیستم حمل و نقل هوایی موجب توصیف عادات مسافران سیستم حمل و نقل هوایی و به دنبال آن تنظیم خدمات آتی این سیستم مطابق با خواسته های مسافران می شود،که در نهایت جذب تقاضا به سمت این سیستم را در پی خواهد داست.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-     آرامی، ج.، (1390)، "­مدلسازی تقاضای سفر هوایی در ایران"، فصلنامه جاده، دوره 23، شماره67، تابستان1390، ص.1-10.
-     ابراهیم زاده، ع. و سقایی، م. و ایزدفر، الف. و ایزدفر، ن. (1390)، " مدل تحلیلی برنامه ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی در کشور مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان"، مطالعات و پژوهش­های شهری منطقه ای، سال سوم، شماره 10، پاییز 1390، ص. 81-94.
-     ادریسی، ع. و خاکزاد، ح. (1393)، " مقایسه تفاوت مسافران فرودگاه های بین المللی امام خمینی)ره(  و مهرآباد در انتخاب خطوط هوایی"، دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری و توسعه شهری، زمستان1393 ،ص.1-15.
-     اسلامی، ع. الف.، (1394)، " برآورد تقاضای سفر با تاکس هوایی در ایران"، اولین همایش ملی استفاده از فن آوری ها و تکنولوژی­های نوین طراحی، محاسبه و اجرا، بهار 1394، ص.1-11.
-     جان محمدی، الف. و سرایلو، م.، (1384)، "­تسهیلات مربوط به خطوط هوایی ارزان قیمت"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور­، بهار 1384، ص.1-8.
-     صفارزاده، م. و ذبیحی طاری، م. و شیرازی نیا، الف. (1390)، " تعیین اثر دسترسی به فرودگاهها برتوزیع ترافیک داخلی هوایی در سیستم­های دو فرودگاهی دنیا با استفاده از مدل رگرسیونی"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک،زمستان1390،ص.1-12.
-     صفارزاده، م. و قربانی، م. (1385)، " مدل تقاضای سفر هوایی بین شهری ایران"، نشریه فنی و مهندسی مدرس، بهار 1385، ص. 1-12.
-     عمل نیک، م. و منشادیان، ح.، (1394)، " ارائه چارچوبی جهت بخش بندی مسافران خطوط هوایی بر مبنای ارزش بالقوه و ارزش دوره عمر آن‌ها"، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، زمستان1394،ص.1-17.
-     نیرومند، ح. ع.، (1379)، "تحلیل آماری چند متغیری کاربردی­"، مشهد:­ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،بهمن1393، ص155-156.
-      Abate, M. (2016), “Economic effects of air transport market liberalization in Africa”, Journal of Air Transport Management: Vol. 92, October, pp.326-337.
-      Bieger, T., Wittmer, A. and Laesser, C. (2007), “What is driving the continued growth in demand for air travel ? Customer value of air transport”, Journal of Air Transport Management: Vol. 13, January, pp.31-36.
-      Dae Ko, Y. (2016), “An airline's management strategies in a competitive air transport market” ,Journal of Air Transport Management: Vol. 50, January, pp.53-61.
-      Fu, Q. and Kim, A.M. (2016), “Supply and demand models for exploring relationships between smaller airports and neighboring hub airports in the U.S.” ,Journal of Air Transport Management: Vol. 52, April, pp.67-79.
-      Goedekin,P. (2010), “Assessing and Comparing the Strengths and Weaknesses of Aviation Networks” , Transportation Research Part A: Vol. 45, October, pp.119-125
-      Hakim, M. M. and Merkert, R. (2016), “The causal relationship between air transport and economic growth: Empirical evidence from South Asia”, Journal of Air Transport Management: Vol. 56, October, pp.120-127.
-      Israel, G. (2013), “Determining Sample Size 1”, University of Florida: pp.1-5.
-      Kopsch, F. (2012), “A demand model for domestic air travel in Sweden”, Journal of Air Transport Management: Vol. 20, May, pp.46-48.
-      Lieshout, R., Malighetti, P., Redondi, R. and Burghouwt, G. (2016), “The competitive landscape of air transport in Europe”, Journal of Transport Geography: Vol. 50, January,
pp.68-82.
-      Rolim, P., Bettini, H. and Oliveira A. (2016), “Estimating the impact of airport privatization on airline demand: A regression-based event study”, Journal of Air Transport Management: Vol. 54, July, pp.31-41.
-      Venkatesan, R. (2007), “Cluster analysis for segmentation”, University of Virginia Darden school foundation.
-      Young, C.W. (2016), “Entry effect of low cost carriers on airport pairs demand model using market concentration approach”, Journal of Air Transport Management: Vol. 57, October, pp.291-297.