اثر ارتقاء شبکه‌های حمل و نقل بر وضعیت توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای جنگل‌نشین آرمرده بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 ، دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 ، دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

5 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

اینبررسیبهمنظورتوجهبهاهدافهمهجانبهراه­هایساخته شده در مناطق جنگلی، بهخصوصنقشآندرتوسعه­یافتگیروستاهایواقعدرجنگل‌های منطقه آرمرده بانه استان کردستان انجام گرفت. ابتدابااستفادهاز  اطلاعات اداره راه روستایی شهرستان بانه، برنامهطراحیوساختراه­هایجنگلیمنطقهدر سالهای 1365، 1375، 1385، 1390 و 1392 استخراجگردید. سپسبااستفادهازمنابعآماریواطلاعاتمربوطبهسرشماریعمومینفوسو مسکن،کشاورزیوپرسش­نامهمشخصاتعمومی،اجتماعی، اقتصادی،تأسیسات،تسهیلاتوامکاناتموجوددرآبادی‌ها براساسشاخص­هایمرتبطباساخت جاده،وضعیتتوسعهیافتگیوبهرهمندیازخدماتبه تفکیکهردههمشخصگردید.باتوجهبهدسترسیروستاهابهانواعراه‌هایارتباطی،امتیازمیزانبهره­مندی در نرم­افزار Excel پردازششدوسپسبااستفادهازآزمونپیرسون و نرم افزار SPSS، رابطهبینبرخورداریازفوایدجاده‌هایجنگلیوعمرانروستاهامحاسبه گردید،نتایج نشان می دهد ارتباطمستقیمومعنی­داری (با ضریب اسپیرمن 31/0) میاندسترسی
 بهراه­هایجنگلیووضعیت وضعیت اقتصادی- اجتماعی وجود ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
 
─    امانی، م.، (1385)، "روستا زیستی در ایران (ارایه راهبردها – سیاست‌ها) "موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، وزارت جهادکشاورزی، تهران، ص. 228.
─     بنی­اسدی، م. زارع مهرجردی، م. ورمزیاری، ح. (1388)، "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستائیان در ایران" مجله تحقیقات اقتصادی کشاورزی، شماره7­،
ص. 183-196.
─    خلیلی، م. حسینی، س.ا. و پورمجیدیان، م. ر. (1389)، "اثر احداث جاده جنگلی بر توسعه روستاهای جنگلی (­مطالعه موردی: منطقه استخر پشت، نکا) ."مجله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد17، شماره3، ص. 36-19.
─    ساریخانی، ن. و مجنونیان، ب. (1384) "راهنمای طرح اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی". سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، ص.200.
─    سازمان برنامه و بودجه. (1378) "دستورالعمل تهیه راههای جنگلی. معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه"، تهران، ص.211.
─    سهرابی، ه. و طاهری سرتشنیزی،م. ج. (1391)، "برازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری گونه‌های بلوط در جنگل‌های گلازنی شده زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده- بانه). مجله جنگل ایران"، انجمن جنگلبانی ایران، جلد 4، شماره4، ص. 333-343.
─    صالحی، ع. زرین کفش،م. زاهدی،ق. و مروی مهاجر،م. ر. (1383)، "بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروه‌های اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار"، فصلنامه منابع طبیعی ایران، جلد 58، شماره3، ص.569 -561.
─    غضنفری، ه. نمیرانیان،م. سبحانی،ه. مروی مهاجر،م.ر. و پورطهماسبی، (1383)، "برآورد رویش قطری درختان وی ول در منطقه زاگرس شمالی (­مطالعه موردی: هه واره خول)". فصلنامه منابع طبیعی ایران،جلد 57، شماره4،
ص. 649-678.
─    محمدی، ج.، (1386)، "تحلیل فضایی ارتباط بین دسترسی به راه و میزان توسعه یافتگی روستا با تاکید بر میزان دسترسی به خدمات». فصلنامه علمی – پژوهشی روستا و توسعه"، سال 10، شماره4، ص. 117-112.
─  مصطفی، م. رافت‌نیا،ن. شتایی، ش. و غضنفری، ه.
(1389)، "طراحی شبکه جاده‌های حوزه طرح جنگلداری چند منظوره آرمرده بانه با استفاده از GIS". مجله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل­، جلد 17، شماره1، ص. 134-128.
─    میررجبی، ح. یخکشی، ع. عمادیان، ف. و فلاح، ا. (1383)، "نقش مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان منطقه جنگلی (مطالعه موردی: منطقه یخکش)" فصلنامه جنگل و مرتع، جلد71، ص. 26-38.
─    هناره خلیانی، ج. نمیرانیان، م. حشمت الواعظین، س. م. و فقهی، ج. (1392)، "طراحی و برآورد مالی برنامه‌های مشوق جنگلداری با هدف بهبود مدیریت عرفی جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های بانه، زاگرس شمالی". مجله جنگل ایران، جلد5، شماره3، ص. 295-308.
─    Baniasadi, M. Zare mehrjouee, M., and Varmzyari, H. (2009) "Economic factors affecting rural migration in Iran". Journal of Agriculture Economic Research, Vol.,
pp.183-196.
─    Demir, M. (2007), "Impacts, management and functional planning criterion ‎of forest road network system in Turkey". Transportation Research Part ‎A, Policy and Practice, Vol. 41. No. 1, pp. 56-68‎.
─    Faiz, As., Faiz, A.Y., Wanga, W., and Bennetta, C. (2012), "Sustainable rural roads for livelihoods and livability". Procedia - ‎Social and Behavioral Sciences, Vol. 53,
pp. 1 – 8‎.
─    Flemming, L. (1968), "Effect of Road network on economic development". Journal of socio- economic planning sciences, Denmark. Vol. 2, pp. 2-9.
─    Kotsove, T. and lingard, R (2001), "Integrated rural development- do we need a new approach. 73rd seminar of the European Association of agricultural Economists",
28-30 June, Alcona, pp.385-399.
 
─    Olawale, T.N. and Adesina, K. I. (2013), "An Assessment of the relationship between Road Network Connectivity and Tourists’ Patronage in Lokoja Metropolis, KogiB State". Journal of Natural Sciences Research, Vol. 3, No. 9, pp.1-11.
─    Selcuk, G. and Hulsusi Acar, H (2007), "Functional forest roads network planning byconsideration of environmental impact assessment for wood harvesting" Springer Science, Switzerland, pp.240-259.
 
─    Weisbroad, B. (1997), "Assessing the economic impact of transportation project, Available on: http/online pubs". Trab.org. pp.244-263.