ارزیابی کمی عملکرد تقاطع‌های غیرهمسطح از دید استفاده کنندگان (نمونه موردی: شهر ارومیه،تقاطع غیر همسطح مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، استادیار، گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در معابر شهری وقتی بهبود وضعیت یک تقاطع مد نظر قرار می گیرد، یکی از پیشنهادات برای افزایش کارایی تقاطع‌ها، ساخت تقاطع‌های غیر همسطح می باشد. با توجه به اینکه رابطه شهر و استفاده کنندگان از شهر دو سویه است بهره مندی از نظرات شهروندان می‌تواند در راستای بهبود کارایی تقاطع‌های غیر همسطح مفید باشد.هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد تقاطع غیر همسطح بر اساس متغیرهایی چون ایمنی عابران پیاده و دوچرخه، عملکرد چپگردها و سازگاری با محیط کالبدی اطراف می‌باشد. برای نیل به این هدف ابتدا مقالات و کتب موجود در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، سپس تعداد40  پرسشنامه که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ با مقدار752/0 تأیید شده است بین استفاده کننده گان از تقاطع غیرهمسطح توزیع شده و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون تاوکندالC وضریب اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل دو آزمون فوق بیانگر آن است که بین ایمنی عابران پیاده، دوچرخه و عملکرد چپ گردها و نیز سازگاری تقاطع غیرهمسطح با محیط کالبدی اطراف ارتباط معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 
- اخباری، ک.، زایرزاده، ع. و نادرنژاد، م. (1387) "بررسی عوامل مؤثر از جمله ایمنی در انتخاب شکل تقاطع غیر همسطح"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.
- امینی، ب. و رحیمی صوفیانی، ب. (1388) "سنجش اثرات تقاطع‌های غیر­همسطح شهری در ترافیک شبکه پیرامونی"،  نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.
- بهبهانی، ح. (1378) "طرح هندسی راه"، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ نهم.
- پاکزاد، ج. (1389) "سیراندیشه‌های شهرسازی"، انتشارات شهیدی، (جلد 1)، چاپ اول.
- حاجی حسین لو، م. و سیدحسین، ک. (1388) "انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیل‌های ترافیکی و اقتصادی"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز.
- شاهی، ج.، اخباری، ک. و افشار، پ. (1391) "ارایه شاخصی برای ارزیابی الگوهای مختلف تقاطع‌های غیرهمسطح"، فصلنامه جاده، شماره71، ص. 152-137.
- صفارزاده، م.، عبدی، ع. و انصاری، ک. (1387) "الگوی مناسب برای انتخاب نوع تقاطع‌های غیرهمسطح و تبادل‌ها"،  نشریه راهور، سال پنجم، شماره3، ص .97-80.
- Nicholas J. Garber, Michael D. Fontaine (1999). "Guidelines for preliminary selection of the optimum interchange type for a specific location", in cooperation with the U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration Charlottesville, Virginia