بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خوازمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

هوشمند­سازی زیرساختهای حمل­و­نقل از مهمترین راه­حل­های ممکن برای استفاده بهینه از ظرفیت موجود می­باشد. لذا این مقاله، به بررسی کارایی سیستمهای هوشمند حمل­و­نقل در ارتقاء سیستم­ حمل­و­نقل همگانی شهر مشهد پرداخته است. بدین منظور پرسشنامه­ای در خصوص گزینه­ها و نحوه راه­اندازی این سیستم آماده گردید و یک جامعه آماری شامل کارشناسان حمل­و­نقل عمومی شهر مشهد به تعداد 280 نفر به طور تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند وداده­ها با استفاده از آزمون t و ANOVAبررسی شدند. نتایج نشان دادند که اجرای ITS بر ارتقاء عملکرد حمل­و­نقل همگانی مشهد تاثیر قابل توجهی داشته و سرمایه گذاری در این بخش نسبت به پروژه های مشابه نتایج مطلوبی در عملکرد ناوگان حمل­و­نقل همگانی خواهد داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-Argentina, A. (2003), "The New Economy", Journal of Business Ethics, Vol. 44, pp. 2-3.
 
-Grava, S. (2003), "Urban transportation systems: choices for communities", New York: McGraw-Hill.
 
-Mahjoub, D., Mesghouni, K. & Borne, P. (2005), "Traffic control in transportation systems", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16, No. 1,
pp. 14-16.
 
-McGeehin, P. (2000), "Gas sensors for improved air quality in transportation", Sensor Review, Vol. 20, No. 2, pp. 11-13.
 
-Pedhazur, E. (1982), "Multiple Regressions in Behavioral Research: Explanation and Predication", Reinhart & Winston, New York.
 
-ابوالحسن­پور، الف. (1387)، "بررسی تاثیر به کارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند I.T.S در روانسازی ترافیک شهر اصفهان"،  فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره 8، ص. 97-121.
-صفا کیش،م. و طلوعی، ع.، (1389)، "تحلیل آماری پارامتریک"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، کد کتاب1727672.
 
-احمدی، م. و احدمطلقی، الف.، (۱۳۹۳)، "افزایش کارایی سیستم­های حمل و نقل هوشمند در کاهش مشکلات حمل و نقل با بکارگیری سیستم­های جابجایی سریع فردیPRT: مطالعه موردی: شهر تهران"، اولین همایش ملی پژوهش­های مهندسی صنایع، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
 
-اردستانی، الف. (1390)، "کاربرد حمل و نقل هوشمند در مدیریت و پشتیبانی عابران پیاده"، یازدهمین کنفرانس
بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-افندی­زاده زرگری، ش.، مبشری، ح. و ناصری علوی، م. پ.، (۱۳۹۰)، "بومی­سازی سیستم­های هوشمند حمل و نقل و دوربین­های نظارت تصویری برای جاده­های ایران"، سومین همایش ملی عمران شهری، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 
-امینی طوسی، ه.، حسین دخت، ح. و ضیایی، س. ع.، (1391)، "کاربرد سامانه­های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری"، کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان.
 
-انتظاری، ا.، گلریز ضیائی، ز.، صادقی حصار، ح. و فاطمی، ج.، (1391)، "ارزیابی کیفیت خدمت­رسانی شبکه‎های حمل ‎و نقل عمومی مشهد در سال 1390"، چهارمین کنفرانس
برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه مشهد.
 
-انوری، ز.، کاموسی، ز. و رفیعی­مهر، ب.، (1390)، "بررسی جایگاه فناوری ارتباطات خودرویی در سامانه­های حمل و نقل هوشمند"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره هجده، ص. 73-82.