بررسی روش تداخل ترافیکی سوئدی و روش تداخل ترافیکی هلندی به عنوان روش‌های غیر مستقیم ارزیابی ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه شمال، مازندران، آمل، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه شمال، مازندران، آمل، ایران

چکیده

ایمنی تردد عابر پیاده و نرخ بالای تصادفات وسایل نقلیه با عابران که متأسفانه در اغلب موارد منجر به فوت و یا جراحات جدی و دائمی می گردد،توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. با بررسی پارامترهای رفتاری عابران پیاده و نحوه رفتار آن ها
به هنگام عبور از عرض خیابان و همچنین خصوصیات ترافیکی، می توان آنچه را که بر ایمنی و راحتی عبور عابران
موثر بوده است را شناسایی نمود. تحلیل داده­های تصادفات از گذشته تاکنون به عنوان اصلی­ترین رویکرد در زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت ایمنی تسهیلات ترافیکی مورد توجه بوده است. اما تحلیل ایمنی، تنها با استفاده از داده­های تصادفات معایب و نواقص زیادی را با خود به همراه دارد. تنها با تکیه بر آمار تصادف، در هنگام ارزیابی خطر تصادف در یک مکان خاص و یا در یک وضعیت ترافیک خاص، در بسیاری از موارد اطلاعات کافی در مورد تعریف خطر تصادفو یا فاش­کردن مکانیسم­های زیر­بنایی نا امنی ارائه نمی­شود.
به منظور رویارویی با این مسائل، چند روش تجزیه و تحلیل تداخل توسعه یافته اند. این رویکردها  بر اساس این ایده بوده است که تداخل فعل و انفعالاتی در ترافیک می باشد (موقعیتی نا امن که در آن برخورد رخ می دهد، اگر یکی یا هر دو کاربر جاده، سرعت و یا جهت خود را تغییر ندهد.) و با خطر تصادف در ارتباط هستند. روش تداخل ترافیکی سوئدی و روش تداخل ترافیکی هلندی از مشهورترین و پرکاربردترین روش های ارزیابی بر اساس تجریه و تحلیل تداخلات می
­باشند. در این مقاله این دو روش برای استفاده محققان بصورت جداگانه تشریح شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
- احمدی مرزاله، م.، ناصری، م. و ناصری، ک.(1394)، "فاکتورهای موثربر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابان­های فاقد علائم راهنمایی و رانندگی"،مجله ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، تابستان، ص.127-134.
 
-  Allen, B.L., Shin, B.T, and Cooper P.J.(1977),"Analysis of traffic conflicts and collisions". Dept. of   Civil Engineering, McMaster University, Hamilton.
 
-   Almqvist, S. and Ekman,L. (1999), "The Swedish Traffic Conflict Technique Observers manual. Lund University, Department of Technology and Society," Traffic Engineering.
 
-   Ambros. J., (2011),“Traffic conflict technique in the Czech Republic ", 24th ICTCT workshop.
 
-   Cafiso, S., García, A., Cavarra, R. and Romero, M.A.(2011),"Crosswalk Safety evaluation using a Pedestrian Risk Index as Traffic Conflict Measure". 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Indianapolis, USA.
 
-  Glauz, W. D.  and Migletz,D. J.  (1980), "Application of traffic conflict analysis at intersections,"  0077-5614.
 
-  Grayson,G. (1984),"The Malmö study: a calibration of traffic conflict techniques" Institute for Road Safety Research SWOV.
 
-Hayward, J.Ch.(1972),"Near miss determination through use of a scale of danger Report no. 7115", The Pennsylvania State University, Pennsylvania.
 
-  Hupher, C. (1998), "Computergestützte Videobildverarbeitung zur Verkehrssicherheitsarbeit – am Beispiel von Fußgängerquerungen an städtischen Hauptverkehrsstraßen", University Of Kaiserslautern.
 
-  Hyden, C.  (2011), "Traffic Conflict Techniques Theory and Practise," Road Safety Researchers Warsaw, Poland, 25th of October.
 
-  Hydén, C. (1975),"Relations between conflicts and traffic accidents". Lund Institute of Technology.
 
-  Hydén, C.(1987),"The development of a method for traffic safety evaluation: the Swedish traffic conflict technique". Doctoral Thesis, Lund University, Department of Traffic Planning and Engineering.
 
-  Kraay, J.H., van der Horst, A.R.A. and Oppe S.(1986),"Handleiding conflictobservationtechniekDOCTOR [Manual Conflict observation Technique DOCTOR]", (Rapport IZF 1986 C–6). Leidschendam: Institute for Road Safety Research SWOV; Soesterberg: Institute for Perception TNO.
 
-  Laureshyn, A. andSvensson Å.(2010),"Evaluation of traffic safety, based on micro–level behavioral data: theoretical framework and first implementation". Accident Analysis & Prevention 42, pp. 1637–1646.
 
-  Malkhamah, S., Tight, M.R. and Montgomery, F.O.(2005),"The development of an automatic method of safety monitoring at Pelican Crossings", Accident Analysis and Prevention 37(5) pp.938–946.
 
-  Parker, M. R. and Zegeer,C. V. (1989), "Traffic conflict techniques for safety and operations"engineers guide,.
 
- Perkins, S. R.  and Harris,J. I. (1967),"Traffic conflict characteristics accident potential at intersections" Research Laboratories, General Motors Corporation.
 
-   Perkins, S. R. And Harris, J. I. (1967),"Criteria for Traffic Conflict Characteristics: Signalized Intersections". General Motors Corporation. Electro–Mechanical Department. Research Publication GMR–632.
 
-   Richard, A., van der Horst and Maartje de Goede and Stefanie de Hair-Buijssen and  Rob Methorst , (2013), " Traffic conflicts on bicycle paths: a systematic observation of behaviour from video".
 
-   Richard, and van der Horst, (2014), "The Traffic Conflicts Methodology revisited",  ICTCT Workshop, Karlsruhe.
 
-   Szagała, P., Buttler, I., Czajewski, W., Dąbkowski, P., Kraśkiewicz, C., Olszewski, P. (2014),"Safety Assessment of Pedestrian Crossings With Video Analysis" - 27th ICTCT Workshop, Karlsruhe, Germany, 16-17 October.
 
 
-Tarko, A., Davis, G., Saunier, N., Sayed, T. and Washington, S.  (2009), "Surrogate measures of safety," White paper, ANB20 (3) Subcommittee on Surrogate Measures of Safety.
 
-Topp, H. (1998), Traffic safety work with video-processing. University Kaiserslautern, Transportation Department, Green Series(43).
 
-Van der Horst, A.R.A.(1990), "A time–based analysis of road user behavior in normal and critical encounters", Doctoral thesis, Delft University of Technology.