توسعه ی مدل نرخ تصادفات ترافیکی بر اساس رابطه ی سرعت، چگالی و جریان ترافیک در راه های دو طرفه (مطالعه موردی: محور رشت- رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز بین المللی عسلویه، ایران

3 دانش پژوه دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

تحلیل تصادفات ترافیکی، از نقطه نظر فنی و ایمنی، شامل بررسی نرخ و شدت رخداد آن می باشد. در مقاله ی حاضر، اثرگذاری پارامترهای ترافیکی شامل سرعت و حجم وسایل نقیله بر تصادفات، مورد تحلیل قرار گرفته است. محور پر تصادف رشت رودسر به منظور توسعه ی رابطه ی نرخ تصادفات به عنوان مرجع با پارامترهای جریان، چگالی و سرعت وسیله نقلیه مورد ارزیابی آماری قرار گرفته و اعتبار سنجی مدل، با استفاده از تحلیل تصادفات در محور بیرجند- قائن به عنوان محور مشابه از لحاظ مشخصات هندسی و آمار تصادفات، بررسی شده است. مدل سازی به روش رگرسیون غیرخطی و چند متغیره انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که برازنده ترین مدل از یک تابع نمایی پیروی می نماید. مدل نهایی ، منحنی حجم سرعت را به صورت یک منحنی s شکل نشان می دهد و نشانگر
 رابطه ی عکس نرخ تصادفات و سرعت با ضریب 25/0 و رابطه ی مستقیم نرخ تصادفات با حجم تردد با ضریب 0005/0 می­باشد.

 
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-Chiou, Y.C., Lan, L.W. and Tseng, C.M. (2013), A novel method to predict traffic features based on rolling self-structured traffic patterns. Journal of intelligent transportation systems.
-Daganzo, C.F. (2011), Fundamentals of transportation and traffic operations. Elsevier science ltd., 2nd Ed.
 
-Del Castillo, J.M. and Benitez, F.G. (1995), “On functional form of the speed–density theory, II: empirical investigation”. Transp. Res. B 29, relationship – I: general,
pp.373-406.
 
-Hauer, E. (2012), “Speed and safety, Transportation research board”.
 
-Kononov, J., Lyon, C. and Allery, B.K. (2013), “Relation of flow, speed, and density of urban freeways to functional form of a safety performance function”. Journal of the transportation research board", 2236:
pp.11-19.
 
-Lighthill, M.J. and Whitham, G.B. (1955), “On kinematic waves: II. A theory of traffic flow on long crowded roads”. Proceedings royal society, London, Series A 229(1178): pp.317-345.
 
-Liu, G.X. (1998), “A study of the relationship between traffic safety and vehichle travel speed in Saskatchewan”. University of regina for Saskatchewan highways and transportation.
-Mäkinen, T., Zaidel, D.M., Andersson, G., Biecheler-Fretel, M.B., Christ, R., Cauzard, J.P., Elvik, R., Goldenbeld, C., Gelau, C., -----Heidstra, J., Jayet, M.C., Nilsson, G., Papaioanou, P., Quimby, A., Rehnova, V. and Vaa, T. (2003), “Traffic enforcement in Europe, effects, measures, needs and future, Final report to the E.S.C.A.P.E consortium”.
 
-Nicholas, J. and Lester, A. (2012), Traffic and highway engineering, 4th edition, University of Virginia, USA, Cengage learning.
 
-Pourmoallem, N., Ghorbani, M., (2011), “Road safety aspects, Ministry of Roads and Transportation, Deputy of Education Research and Technology”, pp. 375.
 
-Richards, P.I. (1956), “Shock waves on highways”, Oper. Res., 4: pp.42–51.
 
-Shad, R., Moghimi, R., Mesgar, A., Saleh Moghaddam, M., (2013), “An analysis on accidents and preparing the maps of predicting black spots, Traffic management quarterly”, No. 30, pp. 79-101.
 
-Saffarzadeh, M., (2002), “Transportation and Traffic Engineering”, Publication of the Tarbiat Modarres University, Tehran.
 
-Vahhabzadeh, A., (2008), “The effects of human errors on the accidents of Karaj- Qazvin freeway in 2005 and the measures to control and mitigate it”, Traffic Management Quarterly, Third year, No. 8, pp. 11-23.
 
-Wei, Z. and Sun, X. (2013), Capacity analysis based on theoretical and practical considerations, transportation research record, Journal of transportation research board, 1846: pp.50-55.
 
-West, L.B. and Dunn, J.W., (1971), Accidents, “speed deviation and speed limits”: In traffic enginnering, 41(10).
 
-Zhang, H.M. (1998), “A theory of a no equilibrium traffic flow”, Transportation research part, 32: pp.385-498.
 
-Polson, N. and Sokolov, V. 2014. “Bayesian analysis of traffic flow on interstate 1-55”: the LWR model. Annals of applied statistics, pp.1-21.