بررسی مشخصات رئولوژی قیرهای اصلاح شده با گیلسونایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

4 دانش آموخته کارشناسی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

اصلاح خصوصیات رئولوژی قیرهای خالص به منظور بهبود عملکرد مخلوط­های آسفالتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.در این پژوهش تاثیر گیلسونایت بر خواص رئولوژی قیر خالص بررسی شد. بدین منظور از درصدهای مختلف پودر گیلسونایت در اصلاح مشخصات رئولوژی قیر خالص 70/60 استفاده شد. در بررسی رئولوژی قیرها (­اصلاح شده و اصلاح نشده­)، آزمایشات ویسکوزیته، نقطه نرمی، درجه نفوذ و درجه اشتعال انجام شد، همچنین حساسیت حرارتی قیرها نیز محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزودن گیلسونایت به قیر خالص موجب افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی قیر شده و کاهش درجه نفوذ آن را به همراه داشته است. همچنین افزودن این پودر به قیر خالص موجب بهبود حساسیت حرارتی شده اما، تاثیری بر درجه اشتعال قیر نداشته است. گیلسونایت و قیر استفاده شده در این تحقیق به ترتیب از معدن استان ایلام و پالایشگاه نفت پاسارگاد تهیه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
- افشاری، غ.، امامی، ح.، قلی پور، (1385)،"قیرهای اصلاح شده توسط گیلسونایت­، فورفورال اکسترکت و پلیمرها­" مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.
 
- Ameri, M., Mansurian, A.,Salehi, S,Yadollahi,G (2010),”Technical study on the Iranian Gilsonite as an additive for modification of asphalt binders use in pavement construction”, Construction and Building Materials.
- Barth Edwin J. (1962), “Asphalt science and technology”, 3rd ed. New York: Gordon and Breach Science.
 
- F. Pretorius, J. Grobler, J. Onreat, (2004), “Development of a fit-for-propose product performance specification system for asphalt mixes”, J. Assoc. Asphalt Paving Technol.
-­“Gilsonite in paving application”.
-www.americangilsonite.com.
- Herbert Abraham. Asphalts and allied Substances. 5th ed. New York: D. Van Nostrand (1945), Co.
 
- H.R. Jahanian ,Gh. Shafabakhsh, H. Divandari,” (2017), “Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite”, pavement construction”, Construction and Building Materials.
 
-“Laboratory - Pavement Materials Penetration of Bituminous Materials”, Nanyang Technological University School of Civil and Structural Engineering.
 
 - Mark G. Bouldin, (2002),”Gilsonite modified hard pen binder study “American Gilsonite Company.
- S. M. sze Ho, Ludo Zsnzotta, (2002), “Impact of Different Types of Modification on Low Temperature Tensile Strength a Critical of Asphalt Binders”, Transportation Research Board.
 
- Use of Modified Bituminous Binders, (1999), “Special Bituminous and Bituminous and Bitumen’s with Additives in Road Pavements”, World Road Association (PIARC).