مطالعه پارامتریک اثر حفاری تونل‌های نعل اسبی بر نشست ماکزیمم سطح زمین و نیروهای داخلی پوشش تونل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران و نقشه‌‌برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

به طور کلی محیط زمین در ابتدا تحت فشار ناشی از تنش‌های طبیعی می‌باشد که هرگونه دست خوردگی مانند حفر تونل این وضعیت تنش را مختل کرده و سبب پدید آمدن تغییر مکان‌هایی در سطح زمین  می‌شود. اگر این تغییر  مکان‌ها در محدوده استاندارد نباشند، موجب بروز مشکلاتی در ساختارهای سطحی و زیرسطحی می‌شوند و گاهی خسارت‌های زیادی را به دنبال دارند. حین حفر تونل، پارامترها و کمیت‌های مختلفی بر مقادیر نشست سطح زمین تاثیرگذار است که از جمله می‌توان به چسبندگی، زاویه اصطکاک، مدول الاستیسیته، قطرتونل، عمق قرارگیری تونل و فاصله تونل‌ها از هم اشاره نمود. در این پژوهش میزان تاثیر هریک از پارامترهای ذکرشده، مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد. باتوجه به نتایج بدست آمده، با افزایش چسبندگی، مدول الاستیسیته و عمق قرارگیری تونل، نشست سطح زمین کاهش یافته و با افزایش زاویه اصطکاک و قطر تونل، نشست افزایش یافته است. نتایج بدست آمده با استفاده از نمودار و جدول به تفصیل بیان شده است و نتایج حاصله حاکی از تاثیر بسیار زیاد این پارامترها بر نشست سطح زمین و نیروهای داخلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
─   Ling M, Lieyun D, Hanbin L.  (2014),
“Non-Linear description of ground settlement over twin tunnels in soil tunneling and Underground Space Technology”, 42: pp. 144-151.
 
─   Qian F,Qimin T,Dingli Z, Louis N. (2015), “Ground surface settlement due to construction of closely-space twin Tunnels with different geometric arrangements. Tunneling and Underground Space Technology”, 51:
pp.144-151.
 
─   Dindarloo S, Siami-Irdemoosa E. (2015), Maximum surface settlement based classification of shallow tunnels in soft ground tunneling and Underground Space Technology, 49:
pp.230-327.
 
─   [Xiongyao X, Yubing Y, Mei J. (2016), “Analysis of ground  surface settlement  induced  by the  construction of a Large-diameter shield-driven tunnel in Shanghai, Chin Tunneling and Underground Space  Technology”, 51:
pp. 120-132.
 
─    [Shui-Long  S,  Huai N, Yu-Jun  C,  Zhen-Yu  Y. Long-Term  (2014), “in soft  deposits of shanghi  tunneling and Underground Space Technology”, 40: pp. 309-323.
 
─   Chakeri H, Yilmaz O, Bahtiyar U. (2013), “Effects of important factors on surface settlement prediction for metro tunnel excavated. Tunneling and Underground Space Technology”. 36, pp.­14-23.
 
-کاتبی، ه­. سعدین، م . (1389)، "تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژه خط دو قطارشهری  تبریز)". مهندسی حمل و نقل­.
 
-رضایی، م. ناصحی، ع­. (1390)، "اثر هندسه سازه بر روی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM  اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه".
 
-جعفری، ح. پاکباز­، م­.  (1392)، "بررسی نشست سطح زمین