تبیین و برنامهریزی عوامل مؤثر بر ارتقا و بهبود ترافیک شهری )نمونه موردی شهر کرمان

نویسندگان

1 استادیار،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

تحقیق حاضر با توجه به شرایط کنونی شهر کرمان میکوشد تا به ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامهریزی در
کنترل ترافیک شهر کرمان بپردازد. نوع پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف کاربردی
بوده برای جمعآوری دادهها و اطلاعات مربوط به آن از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. در مطالعات
میدانی بهوسیله روش دلفی از نظر متخصصان استفاده و پس از تائید نهایی راهکارها، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات
موردنیاز جمعآوری شده است. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSبا آزمون تی تکنمونهای و
رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون Tبهمنظور بررسی وضعیت شاخصهای و عوامل ارتقا و بهبود
برنامهریزی ترافیک نشان داد که میانگین شاخصهای موردمطالعه ارتقا و بهبود برنامهریزی ترافیک بهطور کل با
میانگین ) (3.93بالاتر از حد متوسط میباشد. نتیجه میگیریم نقش عوامل مؤثر بر ارتقا و بهبود برنامهریزی کنترل
ترافیک در شهرکرمان مطلوب میباشد. همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بهمنظور بررسی تأثیرگذاری
متغیرهای مستقل )شاخصها و عوامل مؤثر بر بهبود و ارتقا برنامهریزی ترافیک( بر متغیر وابسته نشان میدهد
متغیر طراحی تقاطعها، مدیریت پارک وسایل نقیله با بتای /0 441و مدیریت زیستمحیطی با بتای /0 408بیشترین
تأثیر را بر انتقاد و بهبود برنامهریزی ترافیک شهری در شهر کرمان دارد؛ و متغیر زیرساختی، طرحها و پروژههای
عمرانی با ضریب بتای /0 262کمترین تأثیر را بر ارتقا و بهبود برنامهریزی ترافیک شهر کرمان داشتهاند.

کلیدواژه‌ها


 
-امینی نژاد، س.ر.، افتخاری، ق.، (1389)،" مرکز چاپ و انتشار پیام نور، چاپ اول، تهران.
 
-احدی، محمد ر.، بریمانی، م.، (1390)، "بررسی و اثرات وضعیت ترافیکی بر سوانح رانندگی در راههای استان سمنان"، اولین همایش ملی ترافیک: ایمنی و راهکارهای اجرایی آن، کرمان.
-بهبهانی، ح.، (1374)، "مهندسی ترافیک تهران": سازمان حمل‌ونقل ترافیک.
-توسلی، م.، (1382)، اصل ارتباط در طراحی شهری، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 14.
-جهانشاهلو، ل.، امینی، ا.، (1385)، "برنامه‌ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل‌ونقل پایدار شهری"، تهران: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-رصافی، الف.، (1388)، "مهندسی ترابری قزوین": انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی.
-روحانی، الف.، (1386)، "چالش­ها و چشم­انداز امنیت راه و ترافیک کشور"، دو ماهنامه توسعه انسانی، سال چهارم شماره 15، ص. 16.
-شاهی­، ج.، نادران، ع.، (1384)، "راهنمای سازمان­دهی تقاطع­ها"، چاپ اول، تهران: انتشارات نورپردازان.
-شهیدی، م. ح.، (1386)، نقش طراحی و مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک در کاهش آلودگی هوای شهر، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک.
-صالحی، ع.، منافی؛ س.، حیدری، (1391)، بررسی نقش شهرداری­ها در کنترل ترافیک شهری، مطالعه موردی: شهر زنجان، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال اول، شماره سوم، ص. 2-32.
-عبدالرحمانی، ر.، (1384)، "نقش خانواده در آموزش فرهنگ ترافیکی"، نشریه آموزش عاوم اجتماعی، دوره 8، شماره 3، ص. 18.
-کلوانی نیتلی، ع.، (1390)، کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری، با مطالعات موردی مشکلات ترافیکی شهر ساحلی نور، دفتر تحققات کاربردی انتظامی کرمان.
-میر­بها، ب.، اسد امرجی، م.، (1386)، آرام سازی چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران.
-یعقوبی، ن.م.، یکهانیان، الف.، سمیع پورگیری، الف.، لطیفی، س.، (1391)، "شناسایی راههای تعیین الگوی بهینه ترافیک شهری"، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات راهور، سال 9، شماره 17، ص. 91-108.
-افشارکهن، ج.، بلالی، الف.، قدسی، ع.م.، (1391)، "بررسی ابعاد اجتماعی مسأله کنترل ترافیک شهری؛ مطالعه موردی: مشهد"، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، ص. 90-59.
-سرور، ه.، صلاحی، و.، کاشانی اصل، الف.، افضلی گروه، ز. (1395)، "بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء و بهبود ترافیک شهری"، مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 42.
-یعقوبی، ن.م.، کیهانیان، الف.، سمیع پورگیری، الف.، لطیفی، س.، (1391)، "شناسایی راه­های تعیین الگوی بهینه ترافیک شهری"، فصلنامه مطالعات راهور، سال نهم، شماره 17،
ص. 91-108.
-مختاری ملک آبادی، ر.، (1385)، "برنامه­ریزی نوین کاربری اراضی شهری و ساماندهی ترافیک"، مجموعه مقالات همایش ملی ترافیک شهری.
-May, AD. & Robert, M. (1995), “The design of integrated transport strategies”, Journal of Transport Policy, Vol. 2, No. 2, pp. 97-105.
 
-Clarc, C. (1957), Transport: maker and breaker of cities, town planning review, No 28, pp.237-250.