برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

امروزه صنعت حمل و نقل هوایی، به عنوان یکی از مهمترین محورهای رشـد در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، مطـرح
میباشد. بخش هوایی به دلیل رشد روز افزون و نیاز به توسعه زیر بنایی این صنعت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. رقابت شدید
بین خطوط هوایی و بالا رفتن سطح توقع مسافران، منجر به طرح مسائل پیچیده زمانبندی و برنامـهریـزی شـده اسـت، بـه طوریکـه
نیازمند مدلها و روشهای جدید برای حل این گونه مسائل میباشد. مشکلات برنامهریزی که این روزها مدیران فرودگاه و خطـوط
هوایی با آن مواجه میشوند بسیار پیچیدهتر از مسائل برنامهریزی سنتی میباشد. در این مقالـه، یـک مـدل ریاضـی بـرای زمانبنـدی
پروازهای یک فرودگاه در افق یک روزه ارائه شده که مواردی نظیر تخصیص ناوگان، تخصیص گیت و زمانبندی و توالی پروازها نیـز
در آن دیده شده است. در این مقاله، زمانبندی پروازها به صورتی انجام می گیرد که تعادل در بازههای زمانی مختلف ایجاد شود. به
بیان دیگر، مدل سعی می کند از تراکم پروازها در یک یا چند بازه زمانی پرهیز کرده و پروازها را بطور متعادل در بازه های مختلـف
زمانی برنامه ریزی کند و در عین حال، محدودیتهای مختلف موجود در مسئله زمانبندی پرواز را نیز تضـمین نمایـد. ایـن مسـأله بـه
صورت یک مدل عدد صحیح مختلط مدلسازی و با روش دقیق به کمک نرم افزار GAMSحل شده است

کلیدواژه‌ها


 
-Andersson T., and P. Varbrand. (2004), “The Flight perturbation problem”. Transportation planning and Technology 227(2), pp.91-117.
 
-Bea, K-H., et al., (2010), “Integrated Airline Operations: Schedule Design, Fleet Assignment, Aircraft Routing, and Crew Scheduling”. For the degree of Doctor of Philosophy in Industrial and Systems Engineering.
 
-Bolender M.A.  and Slater. G.L., (2000)­, Analysis and optimization of departure sequences. In pro-ceedings of the AIAA Guidance, Navigation and control conference and exhibit, Denver, co, August,
pp. 1672-1683.
 
-Cadarso, L., Marín, Á., (2013), “Robust passenger oriented timetable and fleet assignment integration in airline planning”. Journal of Air Transport Management 26,
pp. 44-49.
 
-Díaz-Ramírez J., Ignacio Huertas J. and Trigos F., (2014), “Aircraft maintenance, routing, and crew scheduling planning for airlines with a single fleet and a single maintenance and crew base”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 75, pp. 68–78.
 

-Gürkan H., Gürel S. and Aktürk M.S., (2016), “An integrated approach for airline scheduling, aircraft fleeting and routing with cruise speed control”. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 68, pp. 38–57.

 
-Jaillet, P., Song, G., and Yu Gang., (1996), “Airline Network Design and Hub Location Problems”, Location Science, Vol.4,
pp. 195-211.
 
-Jungai, T. & Hongjun, X., (2012), "Optimizing Arrival Flight Delay Scheduling Based on Simulated Annealing Algorithm”. Physics Procedia 33, pp. 348 – 353.
 
-Klincewicz J. and Rosenwein M., (1995), “The Airline Exception Scheduling Problem”, Transportation Science, 29, pp. 4-16.
 
-Laderer Phillip J. and Nambimadom Ramakrishnam S. (1998), “Airline Network Design”, Operation Research, Vol. 46, No.6, November-December .
 
-Lieder A., Briskorn D., Stolletz R., (2015),
“A dynamic programming approach for the aircraft landing problem with aircraft classes”. European Journal of Operational Research, Volume 243, Issue 1, 16 May 2015, pp. 61–69.
 
-Marinelli M., Dell’Orco M., Sassanelli D., (2015), “A Metaheuristic Approach to Solve the Flight Gate Assignment Problem”. Transportation Research Procedia, Volume 5, pp. 211-220.
 
-Samà, M., D’Ariano, A. & Pacciarelli, D., (2013). Rolling Horizon Approach for Aircraft Scheduling in the Terminal Control Area of Busy Airports. Procedia - Social and Behavioral Sciences 80, pp. 531 – 552.
 
-Samà, M., D’Ariano, A., D’Ariano, P. & Pacciarelli, D., (2016), scheduling models for optimal aircraft traffic control at busy airports: Tardiness, priorities, equity and violations considerations. Omega,In Press, Corrected Proof .
 
-Sölveling G., Clarke J.P., (2014), “Scheduling of airport runway operations using stochastic branch and bound methods”. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 45, August 2014, pp. 119–137.
 
-Teodorovic. Dusan B., (1983), “­Flight Frequency Determination.” Transportation Engineering, Vol. 109, No.5, September.
 
-Teodorovic D. and Guberinic S., (1984), “Optimal Dispatching Strategy on an Airline Network after a schedule perturbation”, European Journal of operational Research, 15, pp.178-182.
 
-Teodorovic Dusan, Milica Kalic, and Goran Pavcovic, (1994), “The potential for using Fuzzy set Theory In Airline Network Design”, Transportation Research (B), Vol. 28B, No.2, pp. 103-121.
 
 -Teodorovic D. and Stojkovic G., (1990), Model for operation Daily Airline Scheduling, Transportation Planning and Technology, 14, pp. 273-285.
 
-Teodorovic D. and Stojkovic G., (1995), Model to Reduce Airline Schedule Disturbances. Journal of transportation Engineering, pp. 324-331.
 
-Yan, S., Tang, C-H., Lee, M-C., (2007), “A flight scheduling model for Taiwan airlines under market competitions. Omega, The International Journal of Management Science, 35, pp. 61-74.
 
-Zhang D., Yu C., Desai J., Lau H., (2016),
“A math-heuristic algorithm for the integrated air service recovery”. Transportation Research Part B: Methodological, Volume 84, February 2016, pp. 211–236.
 
- اصغرپور، م.، (1385)، "تصمیم­گیری­های چندمعیاره"، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
 
- طاهرخانی، ح.، (1388). "تعیین توالی پرواز همراه با جابجایی­های منطقه نگهداری در فرودگاه"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف.