ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه و بازالت

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

اصلاح و بهبود خواص عملکردی مخلوطهای آسفالتی گرم با استفاده از افزودنیهای گوناگون همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران
بوده است. الیاف به عنوان یکی از انواع افزودنیها و به دلیل ویژگیهای مکانیکی مناسب، پتانسیل زیادی برای تغییر در عملکرد آسفالت
دارند. تاکنون مطالعات گستردهای به منظور بررسی عملکرد الیاف شیشه و بازالت به صورت مجزا در مخلوطهای آسفالتی انجام شده
است. در پژوهشهای گذشته کمتر اثر همزمان دو یا چند نوع افزودنی روی مخلوطهای آسفالتی مورد توجه قرار گرفته است. این
تحقیق با هدف بررسی پارامترها و خواص عملکردی مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با دو نوع الیاف شیشه و بازالت بطور همزمان انجام
شده است. بدین منظور نمونههای آسفالتی اصلاح شده با 0/2 ،0/1و 0/3درصد از این الیاف ساخته و تحت آزمایشهای مقاومت
وروانی مارشال، مدول برجهندگی، شیارشدگی، خزش دینامیکی و حساسیت رطوبتی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان میدهد استفاده
به میزان بهینه از الیاف شیشه وبازالت در کنارهم، منجر به افزایش شاخص مارشال و عدد روانی در مخلوط آسفالتی میشود که این امر
نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر تغییرشکلهای دائمی از جمله شیارشدگی میباشد. با افزودن این الیاف به مقدار بهینه، مدول
برجهندگی آسفالت افزایش قابل توجهی مییابد. علاوه بر این، افزایش چشمگیر شاخص TSRدر نمونههای اصلاح شده با الیاف شیشه و
بازالت، نشان دهنده تاثیرات مثبت ترکیب این دو نوع الیاف در برابر آسیبهای رطوبتی رویههای انعطافپذیر میباشد.

کلیدواژه‌ها


 
-         حجازی، م.، شیخ‌زاده، م.، ابطحی، م.، سمنانی، د. (1387)، "بررسی کاربرد مواد نساجی گوناگون جهت تسلیح مکانیکی بتن آسفالتی و تحلیل نتایج حاصل با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران.
 
-         دیواندری، ح.، شعبانی، م. (1395)، "بررسی عملکرد مخلوط آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی، دانشگاه استانبول، ترکیه.
 
-          دیواندری، ح.، مدرس، ا.، حسینی، م.، رستمی، م.، (1394)، "ارائه مدل شیارشدگی مخلوط­های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال"، مهندسی زیرساخت های حمل و نقل، سال اول، شماره دوم.
 
-         دیواندری، ح.، مدرس، ا.، رستمی، م.، حسینی، م.، (1394)، "ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره دوازدهم، شماره دوم.
 
-         زیاری، ح.، (1393)­، "راهنمای کاربردی آزمایش‌های قیر و آسفالت"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم.
 
-         طباطبایی، الف.م.، (1394)، "روسازی راه"، مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ بیست و ششم.
 
-         معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (1390)، "آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران"، نشریه شماره 234، وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل، موسسه قیر و آسفالت ایران، تجدید نظر اول.
 
-         نوبخت، ش.، عابدی، ح.، (1389)، "تاثیر نوع دانه‌بندی بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی گرم"، پنجمین کنگره ملی مهندسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 
-   Abtahi, M., Sheikhzadeh, M., Hejazi, M. (2010), “Fiber-reinforced asphalt concrete”, Journal of Construction and Building Materials, No. 24,
pp. 871-877.
 
 
-   AASHTO T 283, (2007), “Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixture to Moisture-Induced Damage”.
 
-          ASTM D 1559, (1989), “Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of Asphalt Mixtures Using Marshall Apparatus”.
 
-          ASTM D 4123-82, (1995), “Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures”.
 
-          Australian AS 2891.12.1, (1995), “Methods of Sampling and Testing Asphalt – Determination of the Permanent Compressive Strain Characteristics of Asphalt – Dynamic Creep Test”.
 
-          Chen, L., Yushi, Y. (2012), “Analysis on asphalt mixture performance Influenced by basalt mineral fiber”, Jiangsu Traffic Science Research Institute, Nanjing, China.
 
-          Fakhri, M., Hosseini, A. (2017), “Laboratory evaluation of rutting and moisture damage resistance of glass fiber modified warm mix asphalt incorporation high RAP proportion”, Journal of Construction and Building Materials, No. 134, pp. 626-640.
 
-          Fu, Zh., Dang, Y., Guo, B., Huang, Y. (2016), “Laboratory investigation on the properties of asphalt mixture modified with double-adding admixtures and sensitivity analysis”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, No. 3(5), pp. 412-426.
-          Huang, Yang H. (2004) “Pavement Analysis and Design”, 2nd. Edition, USA, University of Kentucky.
 
-          Mahrez, A., Katman, H., Karim, M. (2003), “Prospect of using glass fiber reinforced bituminous mixes”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation studies, Vol. 5,
pp. 794-807.
 
-          Mahrez, A., Katman, H., Karim, M. (2005), “Fatigue and deformation properties of glass fiber reinforced bituminous mixes”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation studies, Vol. 6, pp. 997-1007.
 
-           
-          Morova, N. (2013), “Investigation of usability of basalt fiber in hot mix asphalt concrete”, Journal of Construction and Building Material, No. 47, pp. 175-180.
 
-          Shukla, M., Tiwari, D., Sitramanjaneyulu, K. (2014), “Performance characteristics of fiber modified asphalt concrete mixes”, The International Journal of Pavement Engineering and Asphalt Technology (PEAT), Vol. 15,
pp. 38-50.
 
-          Taherkhani, H. (2016), “Investigation the properties of asphalt concrete containing glass fiber and nanoclay”, Civil Engineering Infrastructure Journal, No. 49(1), pp. 45-58.
 
-          Ziari, H., Divandari, H. (2013), “Presenting asphalt mixtures flow number prediction model using gyratory curves”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 2, pp. 125-133.