ارایه مدل تابع هزینه تعمیر و نگهداری آزادراههای ایران

نویسنده

مربی، پژوهشکده مالی و اقتصاد راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

برآورد هزینههای تعمیرونگهداری آزادراهها به منظور انجام برنامهریزی هر چه دقیقتر برای تخصیص بودجه و سایر اقدامات همـواره،
مطرح است. در این خصوص، معمولا از روشهای سنتی یا بهرهگیری از ضرایب بینالمللی استفاده میشـود. در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از
روش رگرسیونی، مدلی برای تابع کل هزینه تعمیرونگهداری آزادراههای ایران ارایه شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل غیرخطـی
بوده و شامل متغیرهای توصیفی سن راه و میزان بار استاندارد محور بر مسیر است. همانطور که انتظار میرود سن تاثیر منفی با ضریب
0/33بر مجموع هزینه تعمیرونگهداری در کل دوران بهرهبرداری و برعکس، بار استاندارد محور دارای تاثیر مثبت با ضریب 1/2داشـته
است. با استفاده از این تابع، مدل هزینه نهایی آزادراهها نیز برآورد شده است. بر اساس این مدل، هزینه نهایی آزادراه اردکان-مهریز که
در برنامه ساخت قراردارد برای دوره بهرهبرداری 30ساله برابر 0/11ریال خواهد بود. با توجه به این مدل با توجه به سن راه میتـوان
حساسیت هزینه را نسبت به بار اضافی برآورد کرد.

کلیدواژه‌ها


 

-ب.م.-م.ا.، (1391)، "ارایه مدل تخصیص هزینه­های تعمیر و نگهداری راه در کشور­، در یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
 
-Anastasopoulos, P.C., J.E. Haddock, and S. Peeta, (2014), "Cost overrun in public-private partnerships: Toward sustainable highway maintenance and rehabilitation". Journal of Construction Engineering and Management, 140(6): pp. 04014018.
 
 
-Anani, S.B. and S.M. Madanat, (2010), "Estimation of highway maintenance marginal cost under multiple maintenance activities". Journal of Transportation Engineering, 136(10): pp.­863-870.
 
 
-Ahmed, A., et al., (2015), "Estimating the marginal cost of pavement damage by highway users on the basis of practical schedules for pavement maintenance, rehabilitation and reconstruction". Structure and Infrastructure Engineering, 11(8): pp. 1069-1082.
 
-Berndt, E.R. and L.R. (1973), "Christensen, The translog function and the substitution of equipment", structures, and labor in US manufacturing 1929-68. Journal of econometrics, 1(1): pp. 81-113.
 
-Hajek, J., S. Tighe, and B. Hutchinson, (1998), "Allocation of pavement damage due to trucks using a marginal cost method". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, pp. 50-56.
 
-Link, H., (2003), "Estimates of marginal infrastructure costs for different modes of transport Highway, A.A.o.S. and T. Officials, AASHTO Guide for Design of Pavement Structures. Vol. 1. 1993: AASHTO.
 
-Dalla Valle, P. and N. Thom, (2017), "Inclusion of design variability in flexible highway pavement life-cycle cost analysis". Proceedings of the Institution of Civil
Engineers-Construction Materials,: pp. 1-12.
 
 -Puterman, M.L., (2014), "Markov decision processes: discrete stochastic dynamic programming". John Wiley & Sons.