بررسی میدانی رابطه افزایش درصد جذب آب مصالح سنگی کوهی آهکی و خرابی عریان شدگی رویه آسفالتی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

دوام و پایداری رویه­های آسفالتی در برابر عوامل جوی و ترافیکی با نوع مصالح مصرفی و نحوه اجرا رابطه تنگاتنگی دارد. همچنین چسبندگی قیر به مصالح سنگی در کیفیت و دوام رویه­های اجرا شده بسیار موثر می­باشد که یکی از عوامل مهم آن ویژگی­های مصالح سنگی از لحاظ جنس، وزن مخصوص و میزان جذب آب می­باشد. چنانچه این چسبندگی به اندازه کافی برقرار نباشد خرابی
عریان­شدگی در رویه بوجود می­آید که خود موجب زمینه­سازی و شدت خرابی­های دیگر می­گردد. در این تحقیق با ثابت نگهداشتن دیگر شرایط، وضعیت پدیدار شدن خرابی عریان­شدگی بر روی دوقطعه راه اجرا شده با دو نوع مختلف مصالح سنگی کوهی آهکی با وزن مخصوص و درصد جذب آب متفاوت، دو سال پس از بهره­برداری با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می­دهد درصد جذب آب بالاتر و وزن مخصوص پایین­تر مصالح سنگی باعث کاهش دوام رویه و پدیدار شدن سریع خرابی عریان شدگی می­گردد. با توجه به هزینه هنگفت احداث راه­ها می­باید علاوه بر هزینه قیر و مصالح سنگی و حمل، هزینه­های تعمیر و نگهداری و بهره­برداری نیز مدنظر قرار گیرد.

 

کلیدواژه‌ها


 
 - اسمعیلی، ع.، (1387)، "تاثیر نوع و میزان فیلر برخواص مخلوط­های آسفالتی"، نشریه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 82 .
 
- جمشیدی، ح. و زمانی فر، ا. و اسماعیلی طاهری، م.، (1389)، "کاربرد انرژی آزاد سطحی برای پیش­بینی پتانسیل زیان رطوبتی مخلوط­های آسفالتی گرم"، پنچمین همایش قیر و آسفالت ایران، موسسه قیر وآسفالت ایران، تهران: 10-11 اسفند.
 
- حسامی، ا. و مهدی زاده، غ. و جعفری حقیقت پور، پ.، (۱۳۹۴)، "بررسی تاثیر افزودنی ضدعریان شدگی و پودرسنگ آهکی برحساسیت رطوبتی آسفالت گرم"، همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران: ۲ مرداد.
 
- خانی سانیج، ح. و خبیری، م. و اسمعیلی، ر.، (1395)،
"­ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط­های آسفالتی گرم" فصل نامه مهندسی حمل و نقل­. سال هفتم شماره 4. ص. 679-688.
 - علی­خانی، ه. و افلاکی، س. و لطیفی نمین، م.، (۱۳۹۴)، "اثر آهک هیدراته و نانوماده ضدعریان شدگی برحساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 8-10 دی.
 
- عموزادعمرانی، م. و رسولی، ر. و حصیرچیان، م.، (۱۳۹۰)، "بررسی پدیده عریان شدگی در مخلوط­های آسفالتی و
روش­های بهبود آن"­، سومین همایش ملی عمران شهری، دانشگاه سنندج، سنندج: 4 آبان.
 
- کاوسی، ا. و عبدی، ع.، (1389)، "بررسی عریان شدگی مصالح سنگی در رویه­های آسفالتی به روش آزمایش سایش"، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره دهم شماره 2،
ص. 123-133.
 
- وزارت راه و شهرسازی (1390)، "آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234. تجدیدنظر اول".
 
- Abo-Qudais, S., Al-Shweily, H., (2007), “Effect of antistripping additives on environmental damage of bituminous mixtures”, Journal of Building and Environment, No. 42, pp. 2929 – 2938.
 
- Mehrara, A., Khodaii, A., (2013), “A review of state of the art on stripping phenomenon in asphalt concrete”, Journal of Construction and Building Materials, No.38, p.p. 423–442.
 
- Roque, R.,  Birgisson  B., Drakos,  C., Sholar,  G., (2005), “Guidelines  for use  of  modified binders”. Florida department of Transportation, project number: 4910-4504-964-12.
 
- Vural Kok, B., Yilmaz, M., (2009), “The effects of using lime and styrene–butadiene–styrene on moisture sensitivity resistance of hot mix asphalt”, Journal of Construction and Building Materials, No. 23, pp. 1999–2006.