مکان‌یابی توزیع تسهیلات موقتی برای شرایط اضطراری با در نظر گرفتن تابع جریمه نمائی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

3 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

مکان­یابی نقش مهم و عمده در زندگی امروزی بشر و در پروژه‌های صنعتی، تجارت و از جمله حوزه سلامت و امداد­رسانی دارد. نقش تعیین مکان در زمینه اورژانس و نیروهای امدادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد از­ ­­­­­ضرورت­‌های این مقاله می‌توان برای افزایش سرعت خدمات رسانی، تعیین محل تجهیزات، کاهش هزینه‌های حمل و نقل­­، زمان بندی و نحوه مدیریت با استفاده از منابع و ظرفیت‌های محدود نام برد. بنابر این هدف عمده از این پژوهش حداقل کردن هزینه تاخیر، افزایش سرعت خدمت­رسانی با تعریف تابع جریمه نمائی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات لازم از جمله هزینه‌های حمل و نقل، مسافت شهرها و سایر اطلاعات، پس از جمع‌آوری و بررسی در نرم افزار گمز برای تابع جریمه نمایی و خطی  اجرا شده و نتایج و تفاوت بین جواب‌ها در هر دو حالت تابع جریمه خطی و نمائی را با هم مقایسه شده است. نتایج نشان داد که مدل ریاضی که تابع جریمه نمائی دارد نسبت به روش خطی جواب‌های معقول و مورد تایید ارائه می‌دهد و نسبت به روش خطی سعی بیشتری در برآورده کردن تقاضاهای اضطراری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 
 
-Caunhye, A.M. et al., (2016), "A location-routing model for prepositioning and distributing emergency supplies". Transportation Research Part E, 90,
pp.161–176. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2015.10.011.
 
-Cominetti, R. & San Martín, J., (1994), "Trajectory analysis for the exponential penalty method in linear programming. Math. Programming, 67, pp.169–187.
 
-Fiacco, A. V, (1979), "An Exponential Penalty Method for Nondifterentiable Minimax Problems with General Constraints". , (2), pp.205–219.
 
-Invexity, E., Jayswal, A. & Choudhury, S., (2014), "An Exact l 1 Exponential Penalty Function Method for Multiobjective Optimization Problems", 2012(41),
pp.75–91.
 
-Khayal, D. et al., (2015), "A model for planning locations of temporary distribution facilities for emergency response". Socio-Economic Planning Sciences, 52, pp.22–30. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2015.09.002.
 
-Lam, S.S.W. et al., (2015), "Dynamic ambulance reallocation for the reduction of ambulance response times using system status management". American Journal of Emergency Medicine, 33(2), pp.159–166. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2014.10.044.
 
 
-Nguyen, V.H. & Strodiot, J.J., )1979(­, "On the convergence rate for a penalty function method of exponential type". Journal of Optimization Theory and Applications, 27(4), pp.495–508.
 
-Nickel, S., Reuter-Oppermann, M. & Saldanha-da-Gama, F., (2016), "Ambulance location under stochastic demand: A sampling approach". Operations Research for Health Care, 8, pp.24–32. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.orhc.2015.06.006.
 
-Owen, S.H. & Daskin, M.S., (1998), "Strategic facility location: A review". European journal of operational research, 111(3), pp.423–447.
 
-White, D.J., (1984), "Multiobjective programming and penalty functions". Journal of Optimization Theory and Applications, 43(4), pp.583–599.