ارایه مدل تقاضای حمل کالاهای فاسد شدنی در جاده‌های کشور و برآورد آن با استفاده از داده‌های تابلویی

نویسنده

مربی، پژوهشکده مالی و اقتصاد راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

از پیش نیازهای اصلی در زنجیره سرد،پیش بینی تقاضا حمل کالاهای فاسدشدنیاست. به این منظور در این مقاله، به بررسی رفتار حمل کالاهای فاسد شدنی، از طریق برآورد مدل تقاضای آن پرداخته شده است. مدل ارایه شده از نوع رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی است که، برای هر یک از استان ها برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که به­ازای هر نفر افزایش جمعیت در استان 78.5  تن کیلومتر، به­ازای هر میلیون ریال افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی استان 18.49 تن کیلومتر و به­ازای هر تن افزایش تولید شیر در استان8/91738 تن کیلومتر به تقاضای حمل کالاهای فاسدشدنی به مقصد استان افزوده می­شود. از سویی دیگر، به ازای هر هزار تن افزایش در تولید گوشت در استان 5/604516 تن کیلومتر، به­ازای هر هزار تن افزایش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در استان،  3/81006 تن کیلومتراز تقاضای حمل کالاهای فاسدشدنی به مقصد استان کاسته می­شود. و در نهایت به ازای هر ریال افزایش در کرایه واقعی حمل ناوگان یخچالی به مقصد استان 3/309386 تن کیلومتر از تقاضای حمل توسط ناوگان یخچالدار کاهش می­یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


1-       

-کلانتری، ع.، (1378)­، "امنیت غذا و تغذیه خانوار"، پنجمین کنگره تغذیه ایران در امنیت غذا و تغذیه خانوار.
 
-Belo-Filho, M., P. Amorim, and B. Almada-Lobo,  (1997), "An adaptive large neighbourhood search for the operational integrated production and distribution problem of perishable products".
 
-"International Journal of Production Research", 2015(20). pp. 6040-6058.
 
-International,­ T. (2015), http://www.transfrigo.com/.
 
-W.P.o.t.T.o.P.F.o.t.U.E.A. http://www.unece.org/trans/main/welcwp.html
 
-Refrigeration, I.I.o. (2015), http://www.iifiir.org/.
 
 -Association, E.C.S.a.L. http://www.ecsla.be/
-INTERNATIONAL, T. http://www.transfrigo.com/.
 
-Li, Y., et al., (2014), "Transportation of perishable and refrigerated foods in mylar foil bags and insulated containers: a time-temperature study". Journal of Food Protection®, 77, pp. 1317-1324.
 
-Hu, A., T. Liu, and L. Yang, (2016), "Monitoring Simulation Model for Perishable Food Transportation Based on Mobile Agent". Journal of Applied Science and Engineering Innovation,­(6), 3,  pp. 189-197.
 
-Li, L., et al., (2015), "Pricing and Ordering Decision for Perishable Food Supply Chain with RFID Technology. Information Management and Management Engineering"  pp. 459.
 
-Chen, X., Z. Pang, and L. Pan, (2014), "Coordinating inventory control and pricing strategies for perishable products". Operations Research, pp.284-300.
 
-Ahn, B.-i. and H. Lee, (2015), "Vertical Price Transmission of Perishable Products: The Case of Fresh Fruits in the Western United States". Journal of Agricultural and Resource Economics, (40), pp.405-424.
 
-Arunraj, N.S. and D. Ahrens, (2015), "Improving Food Supply Chain using Hybrid Semiparametric Regression Model", in Supply Management Research. Springer. pp.213-238.
 
-Liu, G., J. Zhang, and W. Tang, (1998), "Joint dynamic pricing and investment strategy for perishable foods with price-quality dependent demand". Annals of Operations Research, pp.397-416.
 
-Pauls-Worm, K.G., et al., (2014), "An MILP approximation for ordering perishable products with non-stationary demand and service level constraints". International Journal of Production Economics, pp.146-133.
 
-Judge, G.G., et al., (1988), "Introduction to the Theory and Practice of Econometrics".
 
-Yang, H., (1995), "Heuristic algorithms for the bilevel origin-destination matrix estimation problem. Transportation Research Part B: Methodological, 29, pp.231-244.
 
-Andersson, G., et al., (2005), " Causes of the  major grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance". IEEE transactions on Power Systems,pp.1922-1925.
 
-Demuth, H.B., et al., (2014), "Neural network design".
 
-Knight, M., N. Loayza, and D. Villanueva, (Testing the neoclassical theory of economic 993), "growth: a panel data approach". Staff papers, 40, pp.512-514.
 
-Shepherd, R.W., (2015), "Theory of cost and production functions", Princeton University Press.