ارزیابی رفتار رانندگان در دور برگردان های پیشرفته یک جهته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه ازاد شاهرود

2 عضو هیئت گروه مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

رفتار رانندگان از عوامل تاثیر گذار در عملکرد دوربرگردان ها می باشد. مطالعه ارزیابی رفتاری رانندگان، باعث کنترل تاخیرات و ترافیک در دوربرگردان ها می شود. بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی رفتار رانندگان در دوربرگردان های پیشرفته یک جهته در معابر درون شهری فاقد چراغ راهنما به کمک داده های جمع آوری شده می باشد. در ابتدا این مطالعه، به منظور دستیابی به پارامترهای مدل تخمین ظرفیت همچون فاصله عبور بحرانی، زمان دنبال روی در چند دوربرگردان پیشرفته یک جهته در شهر تهران، اقدام به جمع آوری داده ها به صورت میدانی در ساعات اوج ترافیک در طول روز شد. سپس نتایج حاصل از مقادیر فاصله عبور بحرانی و زمان دنبال روی به ترتیب ۱۰/۳ و ۲۰/۲ ثانیه بدست آمدند. سرانجام با مقایسه مقادیر فاصله عبور بحرانی و زمان دنبال روی در آیین نامه HCM 2000 این نتیجه حاصل شد که تقریبا ۴۰ درصد رانندگان ایرانی در وارد شدن به دوربرگردان های پیشرفته یک جهته حق تقدم به جلو را رعایت نمی کنند که این خود از عوامل به وجود آورنده ترافیک و تاخیرات است.

کلیدواژه‌ها